EŞREFPAŞA DÜKKAN İHALE İLANI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, katı, niteliği, bağımsız bölüm numarası, arsa payı, alanı, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı 4 (dört) adet dükkân vasıflı gayrimenkul hali hazır şekliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 29/11/2023 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda aşağıda belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.

 

S.
NO

İLİ / İLÇESİ /

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

KAT

NİTELİĞİ

BAĞ. BÖL.
NO

ARSA
PAYI

NET ALAN
(m2)

İHALE

SAATİ

MUHAMMEN

BEDEL-?

GEÇİCİ

TEMİNAT-?

1

Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa

2676

3

Zemin

Dükkân

10 (86I)

1/15

117,00-

14.00

2.700.000,00

81.000,00

2

Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa

2676

3

Zemin

Dükkân

11 (86J)

1/15

118,00-

14.10

2.800.000,00

84.000,00

3

Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa

2676

3

Zemin

Dükkân

12 (86K)

1/15

117,00-

14.20

2.900.000,00

87.000,00

4

Afyonkarahisar /

Merkez / Eşrefpaşa

2676

3

Zemin

Dükkân

13 (86L)

1/15

117,00-

14.30

3.000.000,00

90.000,00

 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 29/11/2023 saat:10.00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

 

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

 

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

 

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

 

  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

İLAN OLUNUR.