KİRALAMA İHALESİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

l-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ali Çetinkaya Mahallesi, 1316. Sokak üzerinde, 4331 ada, I parselde bulunan 2.353,36-m2 'lik alana sahip arsa vasıflı taşınmaz, araç bakım, onarım ve depolama yeri olarak kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. Kiraya verilecek olan arsa vasıflı taşınmazın yıllık muhammen bedeli KDV. hariç 60.000,00- (altmışbinlira) geçici ihale teminatı ise ü 5.400,00(beşbindörtyüzlira) 'dir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 13/03/2024 tarihinde saat 14.00' da Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Kiralama ihalesi ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 13/03/2024 tarihi saat 10.00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

02-) Kiralama ihalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK Kişi)

Ol-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden) 04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

     05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06-) Şartname Bedeli Makbuzu 500,00)

07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

    08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL Kişi)

l-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

     05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin                 Noterden onaylı imza sirküsü

     06-) Şartname Bedeli Makbuzu (ö 500,00)

     07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

     08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR