Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yönetmeliği

"AKBŞT"
 
GÜN            : 01/02/2007
KARAR       : 32
 
KURUM:
MADDE 1-      Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu, Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ve Belediye Başkanı tarafından yönetilen bir sanat kurumudur. Bundan böyle bütün yönetmelik maddelerinde kısaca AKBŞT olarak anılacaktır.
 
AMAÇ:
MADDE 2-     Afyonkarahisar bölgesinin tiyatro ihtiyacını karşılamak, Afyonkarahisar İli'ni bölgenin KÜLTÜR MERKEZİ haline getirmek, özellikle tiyatronun ulaşamadığı bölge halkına kültür hizmeti sunmak ve en önemlisi yurt içi ve yurt dışı turnelerle AFYONKARAHİSAR İLİ'NİN TANITILMASINA HİZMET ETMEK amacıyla kurulmuştur.
 
KURULUŞ:
MADDE 3-     AKBŞT' nun amacına ulaşmak için yararlandığı yönetim basamakları aşağıda belirtildiği gibidir.
 
                        A-YÖNETİM ORGANLARI
                        1-Yönetimde yetki
                        2-Genel Sanat Yönetmeni
                        3-Disiplin Kuralları
                        4-Belediye hizmetlerinden yararlandırma
 
 
YÖNETİMDE YETKİ:
 
MADDE 4-     AKBŞT'nun tüm yönetim yetkisi Afyonkarahisar Belediye Başkanına ait olup, Belediye şehir tiyatrosunun her türlü idari ve mali işleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülecektir.
MADDE 5-     AKBŞT'nda görev alan oyuncular amatör çatı altında profesyonelce çalışarak, gidilecek her yerde Afyonkarahisar Belediyesini en iyi şekilde temsil etmek zorundadırlar. Çalışma disiplinine uymayan oyuncuların AKBŞT'unda çalışmasına imkan verilmez. Ayrıca AKBŞT'unda görev alan oyunculara herhangi bir ücret ödenmez.Oyuncular Belediye hizmetlerine gönüllü katılım esasına göre çalışır.Sahneye konulacak oyunlarda görev alacak oyuncuların seçimi Kültür ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeninden oluşan komisyonca belirlenir.
MADDE 6-     AKBŞT'nda sahnelenecek eserlerin yazarlarına, çevirmenlerine ve bestecilerine (gerektiğinde) ödenecek telif hakları ancak Belediye Başkanı'nın onayı olursa ödenir.
MADDE 7-     AKBŞT, Kamu yararına çalışan dernek yada vakıflar adına ücretsiz gösteri yada oyun sergileyebilir. Belirtilen dernek veya vakıflar yararına sergilenecek oyuna izin verme yetkisi Belediye Başkanına aittir.
MADDE 8-     AKBŞT'nda sahnelenen oyunlara giriş bedelinin YTL. olarak ne kadar olacağına Belediye Meclisi karar verir.
MADDE 9-     Turne kapsamında gidilecek il yada ilçelere Belediye Başkanı'nın onayıyla belediye araçları tahsis edilir. Eğer gidilecek yere il yada ilçe davetiyle gidilmiyorsa AKBŞT ekibinin konaklama ve diğer giderleri ancak Belediye Başkanı'nın onayıyla karşılanır.
 
GENEL SANAT YÖNETMENİ:
 
MADDE 10-     AKBŞT'nun faaliyetleri, Tiyatroculukla öteden beri uğraşmış, kültür ve sanat alanındaki tecrübesi ile tanınan oyuncu yada yönetmenler arasından Belediye Başkanınca görevlendirilen bir Genel Sanat Yönetmeni tarafından yürütülür.
MADDE 11-     Genel Sanat Yönetmeni, AKBŞT'nun sanat üretim ve çalışmalarını          düzenlemek ve çalışma disiplinini sağlamakla yükümlüdür.
MADDE 12-     Genel Sanat Yönetmeni, Belediye Başkanı'nın onayı ile AKBŞT'nun, ulusal yada uluslar arası düzeydeki şenlik, festival vb. gibi gösterilerine katılmasına, turneler düzenlenmesine karar verilebilir. AKBŞT'nu sanat yönünden Genel sanat Yönetmeni temsil eder. Belediye Başkanı'na uygun bulduğu oyunların sahnelenmesi için öneride bulunur. Sahnelenecek oyunların senaryosu oynanmadan önce Belediye Başkanının onayına tabidir.Sahneye konulacak oyunların senaryosunda Devletin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'in temel nitelikleri ile milli ve manevi değerlerimize aykırı olan fiil ve davranışların olmamasına özen gösterilecektir. Senaryodan Genel Sanat Yönetmeni sorumludur.
MADDE 13-     Belediye başkanı, AKBŞT için görevlendirdiği Genel sanat yönetmenini, belirleyeceği bir ücret karşılığında belirli sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği gibi bedelsiz olarakta görevlendirilebilir.
MADDE 14-     Genel Sanat Yönetmeni, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla sahneye konulan oyunun ne kadar süre ile oynanacağının programını, oyun galasından önce Belediye Başkanı'nın onayına sunar. Genel Sanat Yönetmeni Tiyatro salonunda yapılan çalışmaların belli bir disiplin ve ciddiyet içerisinde yapılmasından tümüyle sorumlu olduğu gibi çalışma programı gün ve saatlerinin planını yaparak önce Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün uygun görüşü ile Belediye Başkanı'ndan onay almak zorundadır.
 
DİSİPLİN KURALLARI:
 
MADDE 15-      DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZALARI
 
                           Yapılan çalışmaların gereği gibi sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
                           Amacı ile aşağıda belirtilen disiplin suçlarının işleyen AKBŞT çalışanlarına    
                           Cezai yaptırımlar uygulanır.
 
MADDE 16-      UYARI CEZASI AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA UYGULANIR
a-      Mazeretsiz olarak oyun provasına geç gelmek yada hiç gelmemek.
b-      Yönetmenin izni olmadan oyunun başlamasından önce en az bir saatlik sürede tiyatroda bulunmamak.
c-      Oyuna eksik aksesuarla çıkmak.
 
MADDE 17-     KINAMA CEZASI AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA UYGULANIR
a-      Görevli bulunduğu oyunda, oyundan önce veya oyun süresince seyirci arasında dolaşmak, sahne gerisine oyunla ilgisi olmayan kişileri getirmek.
b-       Tiyatro salonunun demirbaşlarını gereği gibi kullanmayarak zarar vermek.
c-      Görevlilerin çalışmasına engel olmak.
d-      Oyunun geç başlamasına engel olmak.
e-      Tiyatro içinde sürekli geçimsizlik, grupçuluk yaratmak ve huzuru bozmak.
MADDE 18-     AKBŞT'NDAN TEMELLİ ÇIKARILMA CEZASI AŞAĞIDAKİ
                          DURUMLARDA UYGULANIR.       
a-      Tiyatroya İÇKİLİ gelmek.
b-      KUMAR OYNAMAK yada oynatmak.
c-      İÇKİ İÇMEYİ itiyat edinmek.
d-      UYUŞTURUCU MADDE kullanmak.
e-      Çalışma arkadaşlarına mesnetsiz İFTİRA atmak.
f-       AKBŞT'nun kurumsal kimliğine ve arkadaşlarına küfür yada hakaret ederek şiddet kullanmak.
g-      AKBŞT kimliğini kullanarak haksız çıkar sağlamak.
h-      Ayrıca Madde 16 (a-b-c) Madde 17 (b-c-d) suçlarını 2 kez işleyen çalışanlar temelli çıkarılma cezasıyla cezalandırılırlar.
 
MADDE 19-     Disiplin cezalarını uygulamakla yükümlü görevli Genel Sanat Yönetmenidir.
MADDE 20-     Yukarıda belirtilen suçların Genel sanat Yönetmeni tarafından işlendiği sabit olursa, ceza yaptırımını Belediye Başkanı uygular.
 
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRMA:
 
MADDE 21-     AKBŞT'nda amatör olarak çalışan oyunculara bir yıl süreli (Gönüllü Katılım) oyuncu kimlik kartı verilir. Kimlik kartı sahibi çalışanlar bir yıl süreyle Belediye hizmetlerinden (Otobüs İşletmesi- Yemekhane) ücretsiz olarak yararlandırılır.
MADDE 22-     AKBŞT'nda görev almak isteyen amatör oyuncu adaylarının sabıkalarının  olmaması şarttır.
MADDE 23-     İş bu yönetmelik 23 Maddeden ibaret olup, Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 01/02/2007 tarih ve 32.sayılı kararı ile  ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.