Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Altyapı Tesisleri Yönetmeliği

 

 

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALT YAPI TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

GÜN            : 04/02/2016
KARAR NO : 41
 

I. BÖLÜM

           AMAÇ VE KAPSAM

           MADDE 1

            (1) Bu Yönetmelik atıksuların, kanalizasyon şebekesine bağlanmaları, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde, sızdırmazlık özelliğine sahip fosseptik veya tanklarda toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine boşaltılması, atıksuların çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılması ile  atıksu arıtma tesisinin fonksiyonelliğinin korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler.

            (2) Belediyeler;  Belediye Kanunu, Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği , Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve  Esaslara İlişkin Yönetmelik ve meri mevzuat uyarınca sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi , bertaraf edilmesi ve bertaraf bedellerinin tahsil edilmesi işlemlerini yerine getirirler. Afyonkarahisar Belediyesi, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununa istinaden atıksuların arıtılması ve atıksu arıtma tesisinin işletilmesi amacıyla  2010 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği’nin kurucu üyesi olup , atıksuların arıtılması ve arıtma tesisinin işletilmesi için gerekli yetkilerini ilgili mevzuat çerçevesinde Birliğe devretmiştir.

            (3) Afyonkarahisar Belediyesi , kanalizasyon hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi başta olmak üzere atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden sorumlu atıksu alt yapı yönetimidir.

            (4) Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi , 03.10.2011 tarih ve 512 sayılı Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Kararı ile 28.03.2012 tarihinde Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği’ne devredilmiştir. Bu nedenle Afyonkarahisar Belediyesi görev ve sorumluluklarının bazıları, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu, Birlik Tüzüğü ve  Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde birliğe devredilmiştir.

           (5) Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği , Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve  Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 4. Maddesi b) bendi ve Birlik Tüzüğü’ne göre atıksuların arıtılması , bağlantı ve kalite kontrol izinleri ve atıksu arıtma tesisinin işletilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu atıksu alt yapı yönetimidir.

          DAYANAK

          MADDE 2 Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (a), 15 inci maddesinin (b) ve 18 inci maddesinin (m) bendleri ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve  Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

 

          TANIMLAR VE KISALTMALAR

          MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen   veya tamamen değişmiş maden ocakları cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesisin tamamının,

Atıksu alt yapı yönetimleri: Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden;büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununa istinaden bu amaçla kurulmuş idare birlikleri, bunların dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları kullananları, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları ve benzeri kullanım alanlarında ise site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini,

Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar soncunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek  ve/ veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik  ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını,

Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme, tesisleri, kentsel bölgeler, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletmeler ve alanlardır.Bunlardan;

 a) Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları "önemli kirletici atıksu kaynakları” nı,

b) Atıksu debisi 50 m3/ gün' den daha düşük olan ve içerdiği herhangi bir kirlilik parametresinin türü ve miktarı itibarı ile önemli kirletici kaynak özelliğini taşımayan atıksu kaynakları ise "küçük atıksu kaynakları" nı,

Endüstriyel Atıksu: Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük sanayi sitelerinden ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama artığı suları, proses suları ile karıştırılmadan ayrı olarak işlem görüp uzaklaştırılan kazan ve soğutma sularını,

 

Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları

 

Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,

 

Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

 

Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan mülk sahibine ait kanalı,

 

Ön arıtma tesisi:

Atık suların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak veya kamuya ait bir atık su arıtma tesisine taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, İdare tarafından kurulması istenecek, atık su parametrelerini limit değerlerinin altına indirgenmesi sağlayan, her türlü tesisi,


Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem alınmaması hâlinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanları,

 

Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında atıksu debisi ile orantılı olarak alınan karışık numuneyi,

Kuşaklama kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacıyla inşa edilen ve çevreden gelen atıksuların kıyı boyunca toplandığı atıksu kanalını,

Numune alma noktası: Atıksu numune alma noktası, atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını; alıcı ortam numune alma noktası ise, atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin alındığı noktayı, 

Parsel Bacası: Parsel bağlantı kanalının başında numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için, içine girilebilen ve özel tipleri İller Bankasınca belirlenmiş bacaları,

Oluşan atıksu miktarı: Belirli bir oluşum periyodu için ölçümlerle veya su tüketiminden hareketle yapılan hesaplamalarla belirlenen atıksumiktarını,

Organik atık: Karıştıkları su ortamında biyokimsayal olarak parçalanarak oksijen tüketimine yolaçan organik maddeleri,

Sanayi bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi bölgelerini; esnaf ve sanatkar siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan çeşitli küçük ve büyük sanayi kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve atıksularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri,

Seyrelme: Bir alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun içerdiği bir kirletici parametrenin atıksudaki konsantrasyonunun deşarj sonucunda alıcı ortamda oluşan fiziksel, hidrodinamik olaylar veya çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimsayal reaksiyonlar sonucunda azalmasını ve atıksuyun alıcı ortama deşarj şekli ve alıcı ortamın taşıdığı özelliklere bağlı olarak hesaplanabilen bir büyüklüğü,

Su kirliliği standartları: Belirli bir amaçla kullanımı planlanan su kütlelerinin mevcut su kalite kriterleri uyarınca kalite denetimine tabi tutulabilmesi ve daha fazla kalite kaybının önlenmesi için konulmuş sınır değerlerini ve bu sınır değerlerinden; a) Atıksu boşaltımı dolayısı  ile alıcı ortam sayılan su kütlelerinin kalite özelliklerini bozmasını engellemek üzere konulmuş olanları " alıcı ortam standartları "nı, b)  Aynı amaçla, boşaltılan atıksuların kalite özelliklerini kısıtlayanlarını ise" deşarj standartları"nı ,

SKKY : Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ni

Birlik : Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği’ni

Belediye : Afyonkarahisar Belediyesi’ni

İdare:
           a) 2872 Sayılı Çevre Kanununun 03/03/1988 tarih ve 3416 Sayılı Kanunla değişik 12. maddesi uyarınca atık, artık ve yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile ilgili hususlardan denetleme  ile yetkili kılınan Çevre Genel Müdürlüğünü,

           b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin ifasında yetkili olmak üzere; 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268-275. maddelerine göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığını, 313 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının  teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer kurum kuruluşları, 5442 Sayılı İller İdaresi, 3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin yönetimi, 1580 Sayılı Belediye Kanunlarının verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, Büyükşehir, Şehir Belediye veya birlik başkanlıklarını,

            c) Atıksu altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izin belgelerini veren ve kontrol eden atıksu altyapı tesisleri yönetimini,(Birlik)

            ç) Alıcı su ortamlarına deşarj izni için, mahalli çevre kurullarının alacağı karar ve görüşler doğrultusunda Büyük Şehir  Belediye hudutları içerisinde Büyük Şehir Belediye Başkanlıklarını, Büyük Şehir Belediye Hudutları dışında ise Mahallin en büyük mülki amirini,

           d) 2872 Sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16. maddelerinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığını, Çevre Genel Müdürlüğünü ve Mahallin en büyük mülki amirlerini,   ifade eder.

 

           MADDE 4- Suların korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;
           a) Su kirliliği kontrolü açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması,
           b) Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksular için, konuta veya işletmeye giren kullanıma esas temiz su miktarının atıksuya eşit olması ve kirleten öder prensibince atıksu bertaraf bedellerinin alınması,
           c) Atıksu arıtımında teknik ve ekonomik açıdan uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi,
           d) Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması,

          e) Atıksuların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olup, arıtılmış atık suyun verileceği alıcı ortam için belirlenmiş kalite standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi esastır.

 

           MADDE 5- Suların Korunacağı kirletici etkenler : 
           Alıcı su ortamlarında evsel, endüstriyel, tarımsal, deniz trafiği ve benzeri kaynaklardan dolayı kirlenmeye neden olan başlıca etkenler aşağıda belirtilmiştir.
            a) Fekal atıklar,            b) Organik atıklar,            c) Kimyasal atıklar,      

            d) Aşırı üretim artışına neden olan besin maddelerinin, alıcı ortamın dengesini bozacak şekilde aşırı boşaltımı, 
            e) Atık ısı,                    f) Radyoaktif atıklar,
            g) Denizden dibinden taranan malzeme, çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların  boşaltımı,
            h)  Yukarıda sayılanların dışında kalan Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde sınır değerler getirilen maddeler.

 

 

 

 

II. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

          MADDE 6-Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım Esasları

          a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.

          b) Bağlantı izin belgesi, kalite kontrol bağlantı izni, vidanjör boşaltım/kabul izni gibi kanalizasyon şebekesine bağlantı ve boşaltım izinleri ile Atıksu Arıtma Tesisine kabul izinleri ve protokoller ;  Atıksu Arıtma Tesisini işleten Birlik tarafından verilir. Akabinde Belediye , kanalizasyon şebekesine bağlantının yapılabilmesi için gerekli kazı ruhsatı veya izni düzenler. Bağlantı için gerekli yasal harç ve ücretleri başvuru sahibinden tahakkuk ettirir.

          c) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

          d) Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, kanalizasyon sisteminden, arıtma ve/veya bertaraf amacıyla kurulmuş arıtma ve deşarj tesislerinden yararlanmalarının doğuracağı bütün harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

          e) Atıksu miktarının  belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine  belgelemek  ve  bedeli karşılığında  kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır.

           f) Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanabilmesi ya da vidanjör 

veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;

          1) Kanalizasyon sisteminin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

          2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

          3)  Kanalizasyon sisteminin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

          4) Biyolojik arıtma tesisinde arıtılamayacak maddeler  içermemesi,

          5) Atıksu arıtma tesisinde oluşacak çamur ve benzeri artıkların uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol  açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması,

           6) Endüstriyel veya evsel atıksularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, Birlik’le yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmesi, gerekir.

 

          MADDE 7- Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları:

          Atıksuların nitelik ve niceliklerinin kontrolu, kirliliğin azaltılması ve arıtılması, verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun  uygun aralıklarla ve düzenli bir uyumun kontrolü açısından, kirleten tarafından yaptırılan bu ölçümler beş yıl süreyle saklanır. Birlik, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. Birlik tarafından denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
          a) Atıksu  altyapı tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla atıksularını kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikle atıksu üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkanları incelenir ve değerlendirilir.

            b)  Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.
           c) Tehlikeli maddeler ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.

           d) Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.

            e) Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı ortama verdikleri atıksular için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5’ten Tablo 21’e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

           f) Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün alt sektörlerinin bulunması halinde, endüstriyel nitelikli atık su debisi en yüksek olan sektörün alıcı ortama deşarj standartlarının verildiği tablodaki parametre değerleri esas alınır. Ancak atıksu debisi düşük olan sektör için yönetmelikte verilen parametrelerde bazıları, alıcı ortama deşarj için esas alınan tabloda bulunmuyor ise, bulunmayan parametrelerde dikkate alınır. Sanayi kuruluşlarının endüstriyel nitelikli atıksuları, bu kuruluşa ait evsel nitelikli atıksularla birlikte arıtılıyorsa: evsel nitelikli atıksuyun miktarına bakılmaksızın, ilgili sanayi kuruluşu için verilen deşarj standartları uygulanır.
          g) Sulama ve drenaj kanallarına arıtılmış atıksu deşarjında, alıcı su ortamına doğrudan boşaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Ancak sulama kanallarına arıtılmış atıksu deşarjında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması gereklidir. 

           MADDE 8- Atıksu Bağlantı İzni ve Bertaraf Bedelleri:

           (1)Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri,Birlik tarafından verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, Birlik tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; Birlik tarafından, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir. Bu izin ve belgeler  SKKY 25,45, 46  ve 48 inci maddelerde açıklanan hususlara uyulması şartıyla verilir.Bağlantı izni için kirleticiden numune alınması ve analizinin yapılması esastır. Birlik tarafından yapılan ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

           (2) Atıksu üreten kirleticiler, kurum, kuruluş ve işletmeler,  Birlik’in belirlediği kanalizasyona bağlanma kriterlerini sağlamaları koşulu ile kanalizasyon bağlantı izin belgesi ve bağlantı kalite kontrol izin belgesi birlik tarafından düzenlenir.Akabinde Belediye , kanalizasyon şebekesine bağlantının yapılabilmesi için gerekli kazı ruhsatı veya izni düzenler. Bağlantı için gerekli yasal harç ve ücretleri başvuru sahibinden tahakkuk ettirir.

           (3) Atıksu debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur. Atık su debisi 200-500 m3/gün arasında olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazı bulundurması zorunludur.

          (4) Atıksular veya arıtılmış sulardan numune alınması Numune Alma ve Analiz  Metodları Tebliği ve Atıksu Arıtma Tesisinin Performansı dikkate alınarak Birlik tarafından belirlenecek sıklık ve periyota göre yapılır. Numune alma sıklığına ilişkin detaylı bilgi, bağlantı kalite kontrol izin belgesinde yer alır.

          (5) Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon şebekesine bağlanarak Merkez Atıksu Arıtma Tesisine kanalizasyon sularının iletilmesini isteyen belediyeler , Birlik tarafından düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesinin düzenlenmesi , bu belgede belirtilen kriterlerin sağlanması ve sürdürülmesini taahhüt etmeleri koşulu ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin izniyle bağlanabilirler.Atıksuların bertaraf bedelleri ilgili belediyelere Birlik Meclisince belirlenen tarifelere göre tahakkuk ettirilir.

          (6) Belediyeler sorumluluk sahalarındaki kirleticilerden Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve  Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Meclislerince belirlenecek tarifelere göre atıksu bertaraf bedellerini tahakkuk ettirirler.

 

            MADDE 9- Kanalizasyon sistemine bağlantı kısıtları :

           Atıksu alt yapı tesisleri kapsamında inşa edilen ve işletilen kanalizasyon sistemlerine yapılacak bağlantılar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir.

           a) Kanalizasyonun ayrık sistemde olması halinde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz.

           b) Bu yönetmeliğin 3.maddesinde belirtilen “Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım Esasları”na aykırı atıksuların bağlanamaz.

           c) Birlik tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi’ne arıtılamayan maddeler içeren, tesisisin performansını olumsuz etkileyen ve çevresel sorumluluklarını tehlikeye atacak atıksuların kanalizasyona bağlantısına hiçbir şekilde izin verilemez. İşletme kaynaklı evsel ve endüstriyel atıksular kirlilik yükü ve debisi Birlik tarafından belirlenecek kriterleri sağlamak koşulu ile 8. maddede belirtilen yasal izinler alındıktan sonra kanalizasyona bağlanabilir.

          d) Birleşik ve ayrık sistemlerde, izne esas olacak atıksu  miktarları ve özellikleri yağışsız havalarda belirlenir.

          e) Yol üst seviyesinin altında bulunan işyeri, mesken, depo vb. ait pissu tesisatları geri tepmelere karşı gerekli armatürlerle donatılmadan ya da otomatik çalışan motopomplar ile yeterli seviyeye yükseltilmeden direkt olarak kanalizasyona bağlanamaz.  Gerekli armatür takmadan veya otomatik çalışan motopomplar ile yeterli seviyeye yükseltilmeden ana kanala bağlanan parsellerin geri tepmelere maruz kalması ile ilgili sorumluluk mülk sahiplerine aittir.

          f) Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin  atıksu debileri  ve kaliteleri bu dengeleme havuzu çıkışında belirlenir. Dengeleme Havuzu bulundurmayan tesislerde izne esas olacak atıksu miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu miktar ve kalitesi dikkate alınarak tespit edilir.

          g) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, Birlik’in özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır.

          h) Endüstriyel atıksular ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere kirletilmemiş sularla seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez.

          ı) Atıksu alt yapı tesislerine deşarj edilmiş olan atıksu Birlik’in yazılı izni olmadıkça her hangi bir amaç için kullanılamaz.

          j) Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın konut kaynaklı evsel nitelikli atıksular kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapabilir.

           k) Küçük atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine SKKY' inde Tablo 25'de verilen standart değerleri sağlayarak veya doğrudan bağlanıp bağlanmayacağını toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

           l) Tehlikeli madde içermeyen ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün      % 1'inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine SKKY'inde Tablo 25'te verilen standart değerleri veya alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanmayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

     
          MADDE 10-

          Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma tesisi evsel nitelikte dizayn edilmiş olup, ileri biyolojik arıtma tesisidir. Kanalizasyon sistemi arıtma tesisi ile sonlandığından Afyonkarahisar Belediyesi kanalizasyon sistemi endüstriyel atıksuları almak için uygun değildir.Ancak Atıksu Arıtma Tesisini işleten Birlik tarafından belirlenen bağlantı kriterlerinin sağlanması ve kalite kontrol izin belgesi düzenlenmesi durumunda işletmelerin atıksuları kabul edilebilir.

 

          MADDE 11- Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları:

          (1) Atıksu kaynakları gerekli deşarj standartlarını sağlamak için arıtma tesislerinin çıkış sularını deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atıksuların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. Birlik, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. Birlik tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

          (2) Özellikle kurulacak arıtma tesislerinin tasarımında, işletilmesinde ve deşarj izni verilmesinde iki veya yirmidört saatlik kompozit numuneler için verilen standartlar esas alınmalıdır. İki saatlik çalışma düzeni bulunmayan tesislerde, deşarj süresi boyunca alınan kompozit numune değeri, iki saatlik kompozit için verilen standartla kıyaslanır.

          (3) Atıksu debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur.

       

           MADDE 12- Kanalizasyon Sistemi Bulunmayan Ve İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde

                               Uygulanacak Teknik Esaslar:

          Kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşası mümkün olmayan yerlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 19 Mart 1971 gün ve 13783 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan " Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik " hükümleri geçerlidir. Ancak bu uygulamada aşağıda verilen şart ve ilkelere uyulmalıdır.

            a) Nüfusu 500 kişiden fazla olan yerleşimler ile tatil sitesi ve sanayi tesislerinin atıksularının bertarafında yukarıda belirtilen Yönetmelikte yer alan fosseptik çukurları kullanılamaz. Bu durumda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde atıksu deşarjları hususunda getirilen hükümlere uyulur.

            b) Turizm mevsiminde nüfusu 500'den fazla olan turistik yörelerde su kullanımının fazla olması ve bu tür tesislerin yakın çevresinin kirlenme yönünden daha fazla önem taşıması dolayısıyla, çok gözlü fosseptik çukurları kullanılamaz. Bu gibi yerlerde bu Tebliğde tanımlanan, teknik açıdan verimliliği ve uygulanabilirliği ispatlanmış arıtma teknolojileri kullanılarak atıksu arıtımı yapılmalıdır.

            c) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak uygulamalarda atıksu arıtma tesislerinin projesi değil, arıtılmış su kalitesi esas ölçüdür.

            d) 500' den az nüfuslu yerlerde bile mekanik arıtmanın fazla bir arıtma verimi sağlayamaması nedeniyle fosseptik çukurlar, biyolojik arıtma ile ilgili tedbirlerin alınması ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde öngörülen şartları noksansız yerine getirildiği durumlarda kullanılabilir.

            e) Nüfusu 500-1000 arası olan yerleşim yerlerinde ise atıksular, çok gözlü fosseptik çukurları grup halinde inşa edildiği, çıkış sularının basınçlı veya cazibeli bir kanalla yerleşim yeri dışına iletildiği sistemlerde arıtılabilir. Ancak bu durumda da Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamalara uyulur.

             f) Evsel veya endüstriyel nitelikli atıksularını sızdırmaz nitelikte fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, Birlik’le yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar.Kirleticiler Birlik Meclisince belirlenen Atıksu Bertaraf Bedelini ve Atıksu arıtma tesisine kabulunün uygunluğunun belirlenmesi için gerekli analiz ve ölçüm bedellerini öderler.

            MADDE 13- Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü :      

           Atıksu Alt Yapı Yönetimlerinin (Belediye ve Birlik) yetki sınırları içindeki taşınmaz mal sahipleri için atıksularını  bu tür ortak atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.Atıksu altyapı tesisinin bulunmadığı yerlerde sızdırmaz fosseptik çukur veya tanklarda atıksuların toplanması ve vidanjörler vasıtası ile en yakın atıksu arıtma tesisine iletilmesi esastır.


            MADDE 14- Atıksu  Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler:

           (1)Arıtma tesisinin arıtma verimini, işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirilmesini olumsuz yönde etkileyen sular, sıvı atıklar ve maddeler  ile  atık su tesislerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyen, zorlaştıran, tehlikeye sokan veya tesislerde çalışan personele zarar veren maddelerin atık su altyapı tesislerine verilmesi yasaktır. Sanayi ve endüstri tesislerinde çöp ve katı maddelerin öğütülerek kanalizasyona verilmesini sağlayan çöp öğütücülerinin kullanılması yasaktır.

            (2) Jeotermal kaynaklı suların, SKKY 25. maddesine göre “Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz etkilemesi” ve ”Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılamayacak maddeler içermesi” sebebiyle kanalizasyon şebekesine verilmesi kesinlikle yasaktır.Jeotermal kaynaklı su kullanan işletmelerde oluşan jeotermal içerikli atıksular SKKY Tablo 9.5 kriterlerini sağlayarak alıcı ortama deşarj edilecektir.Tablo 9.5 kriterlerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve desarj izninin alınması meri mevzuat hükümlerince işletmenin sorumluluğundadır.

            (3) Konut, işyeri ve sanayi tesislerinde kullanılan bitkisel ve madeni atık yağların kanalizasyona verilmesi yasaktır.

            (4) Birlik gerekli kontrol ve denetimleri yapmaya yetkilidir.İşletmeler Birlik tarafından istenecek bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler.

 

           MADDE 15- Ön Arıtma Tesisleri :

            (1) Atıksuların özellikleri nedeni ile, atıksu alt yapı tesisine doğrudan bağlantıları, atıksu alt yapı tesisleri  yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler ; kuruluş , işletme , bakım, kontrol  ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, bu yönetmelikte tanımı yapılmış olan ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedirler.Ön arıtmaların çalışıp çalışmadığı, performansı , bağlantı/ kabul kriterlerini sağlayıp sağlamadığı hususlarını kontrol ve denetiminde Birlik yetkilidir.Birlik bu amaca yönelik olarak debi ve kirlilik yüklerini dikkate alarak Numune Alma ve Analiz  Metodları Tebliği’nde belirtilen sıklık ve periyotta numune almaya ve gerekli analizleri yapmaya yetkilidir. Gerekli hallerde bu denetim, numune alma ve analizlerin sıklığını tedbiren arttırabilir. Bu Tedbirlere ilişkin detaylı bilgi, bağlantı kalite kontrol izin belgesinde yer alır.Birlik tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır. Birlik ilave tedbirler belirtir.

           (2) Ayrıca ilgililer, herhangi bir atıksu toplama alanında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5 ilâ Tablo 20 arasındaki grup standartlarında verilen her bir parametre itibarıyla kirlenme yükü, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %10’undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri bağlantı kalite kontrol izin belgesinde belirtilen ve Çevre Kanununun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı ortama doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir ve ayrıca SKKY 37 nci maddesi uyarınca taşınmaz mal sahibi ilgili idareden izin alır.

            (3) Kanalizasyon şebekesinden faydalanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakları sanayi  atıksu özellikleri Birlik tarafından belirlenen kanal deşarj limitlerinin üzerinde ise ön arıtma uygulanır.  

            (4) Atıksu debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur.

 

           MADDE 16- Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni :

           Atıksu üreten kurum kuruluş ve işletmelerin kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde veya ön arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait en az bir adet kontrol bacası inşa edilir. Sızdırmaz fosseptik veya tanklarda da kontrol bacası esastır.Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde gösterilerek ilgili atık su bağlantı yerinde ,ön arıtma tesisi çıkışında veya Sızdırmaz fosseptik veya tanklarda atıksuların özelliklerinin tespiti, SKKY. madde 29 da yer alan kompozit numunelerin alınma ve değerlendirilme esaslarına göre yapılır. Kontrol düzeninin tespit edemeyeceği ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar için Birlik ilave tedbirler belirtir. Bu Tedbirlere ilişkin detaylı bilgi, bağlantı kalite kontrol izin belgesinde yer alır. Birlik tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

 

           MADDE 17-İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarında Kısıtlamalar:

            a) İçme ve kullanma suyu rezervuarına atıksu deşarj edilemez. Su kaynağını besleyen akar ve kuru derelere ise su kalitesini değiştirecek şekilde atıksu deşarjına izin verilmez.
            b) Her türlü katı atık ve artıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz ve atılmasına izin verilmez.
           c) İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının su toplama havzaları içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara tabidir.

 

           MADDE 18- Atıksu Alt Yapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde " Yönetmeliğin İhlali"

                                 Kapsamına Giren Davranışlar :  

            Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, Yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Birlik tarafından belirlenen Bağlantı kriterleri ve SKKY 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa,

           b) Atıksular, Birlik tarafından belirlenen Bağlantı kriterleri ve SKKY 48 inci maddelerin aksine, ön arıtmasız olarak atıksu altyapı sistemine veriliyorsa,

           c) Yeraltı suyu veya arıtılmasına gerek ve mecburiyet olmayan sular, bağlantı ile ilgili kısıtlamaları belirleyen SKKY 45 inci maddenin (d) bendinin aksine, onay alınmadan atıksu altyapı tesisine veriliyorsa,

           d) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin SKKY 49 uncu maddenin aksine, atıksu miktarları ve özelliklerini ölçebilmek amacıyla gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis çıkışında kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel tayin edilmemişse veya kayıt defteri beş yıl boyunca saklanmamışsa ya da resmen denetimle görevli kişinin talebine rağmen ibraz edilmemişse,

            e) Kontrol düzeni ile ilgili SKKY 49 uncu maddenin aksine, parsel atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

            f) Bu yönetmelikte atıksu üreten işletmelerin, kirleticilerin yükümlülükleri olarak bahsedilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmemesi veya idareyi yanıltıcı olarak yapılması,
         

           Yukarıdaki davranışların görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişiler hakkında , Birlik tarafından tanzim edilecek  tutanağa göre 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Belediye tarafından cezai işlem yapılır.

 

            MADDE 19- Denetim :

            (1)Birlik kanalizasyon sistemi ve/veya  vidanjör ile yapılacak her türlü atıksu deşarjı ile ilgili olarak denetime yetkilidir.

             (2)Birlik , atıksu kalitesini veya debisi etkileyen şartların kontrol ve denetimine esas olarak atıksu üreten kirleticilerden gerekli bilgi ve belgeleri istemeye yetkilidir.İşletmeler faaliyetleri sonucu oluşan evsel atıksu dışındaki sıvı atıkların bertarafı ve yönetimi ile ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü oldukları iş ve işlemleri Birlik yetkililerine sunmakla yükümlüdürler.

            (3)Birlik kirleticilerin atıksularının Arıtma Tesisine uygunluğu belirlemek, takip etmek ve kirleticileri denetlemek amacıyla kontrol ve denetim numunesi alır.Numune alma sıklığı Numune Alma ve Analiz  Metodları Tebliği ve Atıksu Arıtma Tesisinin Performansı dikkate alınarak Birlik tarafından belirlenir. Numune alma sıklığına ilişkin detaylı bilgi, bağlantı kalite kontrol izin belgesinde yer alır. Birlik tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

           

            MADDE 20- Haber Verme Yükümlülüğü:

            Belediye atıksu bertaraf amacıyla kendisine yapılacak kanalizasyon bağlantı ve vidanjör talebinde bulunan kurum, kuruluş , işletme ve 3. Şahıslarla ilgili olarak Birliğe haber vermekle yükümlüdür.Birlik tarafından  Kalite Kontrol bağlantı izni belgesi veya vidanjör kabul belgesi verilen kurum, kuruluş, işletme ve 3. Şahıslar işletmelerindeki atıksu şartların değişmesi durumunda  Birliğe haber vermek zorundadırlar.

 

             MADDE 21- Sızdırmaz Fosseptik Proje Onayı ve İnşaatı :

             Kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşası mümkün olmayan yerlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 19 Mart 1971 gün ve 13783 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” kapsamında yapılacak sızdırmaz fosseptikler Birlik tarafından onaylanmak suretiyle Belediye tarafından verilecek inşaat ruhsatı/izni ile inşaat edilecektir.

 

             MADDE 22- İzleme :

             Birlik tarafından verilen veya verilecek protokol, bağlantı izni, bağlantı kalite kontrol belgesi, vidanjör kabul izin belgesi, vidanjör kabul kalite kontrol izin belgesi v.b. belgeler ve ekleri atıksu üreten kirleticiler, işletmeler tarafından en az 2 yıl süreyle saklanmak zorundadır.

 

             MADDE 23- Yaptırım ve Faaliyetlerin Durdurulması:

              (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yasaklara aykırı hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, ek süre verilmesi ve bu süre sonunda da yerine getirmediği takdirde ; Birlik tarafından verilen kanalizasyon bağlantı , vidanjör kabul, protokol vb. izinler iptal edilir. Birlik tarafından kanalizasyon bağlantısının iptali için Belediyeye bildirilir.Belediye iş programının müsaitlik durumuna göre en kısa zamanda kanalizasyon bağlantısının iptal eder.

              (2) Akabinde yine Birlik tarafından faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması için 2872 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen yetkili makamlara bildirilir.

             (3) Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde işletmenin faaliyetlerin durdurulması için mahallin en büyük mülki amirine ivedi olarak bildirilir.


             MADDE 24 - Bağlantı İzni , Vidanjör Kabul ve Protokol Başvurları için gerekli Bilgi

                                  ve Belge Talebi:

             Birlik tarafından verilecek müracaat formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak müessese ile ilgili doğru, sağlıklı bilgileri havi ve bilgilere ait bütün sorumluluğun müracaat belgesinde imzası bulunan müessese sorumlusu tarafından yüklenildiği, ayrıca müesseseyi temsile yetkili şahısların da aynı sorumluluğu paylaştığı kabul ve taahhüt edilir. Ancak buna rağmen müessesenin çıkardığı atık ve artıkların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin İdarece yeterli görülmemesi halinde belgeleme işleminin İdarece veya İdarenin uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırılabileceği ve bundan doğacak her türlü giderin müracaat eden tarafından karşılanacağını ve ayrıca yanlış bilgi vermekten doğacak bütün sorumluluğun da atıksu altyapı tesisleri yönetmeliğinin bu konudaki maddeleri  uyarınca yine müracaat edene ait olduğu taahhüt edilen belge ile başvuru yapılır.    

 

            MADDE 25- YÜRÜRLÜK:

            Bu yönetmelik, Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin kabulü üzere yürürlüğe girer.