Afyonkarahisar Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

 

AMAÇ:

            Madde 1- Bu Yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi  sınırları içinde belirlenen güzergahlar da yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

YASAL DAYANAK:

Madde 2- Bu yönetmelik yasal dayanağını,

a)   5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/f. ve 15/p. Maddesi,

b)   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

c)    1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki Kanun,

d)   Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Hizmet Yönetmeliği,

e)    Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,

f)    Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

g)   Bakanlar Kurulu'nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı, (Son şekli uygulanır.), 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazete ile 04.06.1998 tarih 23362 sayılı resmi gazetedeki değişiklikler ile 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki hükümlerinde tanımlanan organlarla eşgüdüm ve düzen içinde sürdürülür.

h)   Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

KAPSAM:

            Madde 3- Bu Yönetmelik ;

a)   Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap  veren özel yada tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,

b)   Okul öncesi, ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S plakalı araçları),

c)    İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim  ihalesine göre  Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetlerinde kullanılan araçları,

d)     Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

e)      Mülkiyetlerinde ki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

f)       Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsar.

TANIMLAR:

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden,

Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförler

Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için  bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen  komisyondan alacakları toplu taşıma (öğrenci-personel)  aracı uygunluk belgesi ,

Araç Uygunluk Belgesi Komisyonu: Belediye Makine İkmal Müdürlüğünden 1 Makine Mühendisi, Zabıta Müdürlüğünden görevlendirilen 1 personel ve İl Emniyet Müdürlüğünden 1 personelden oluşan komisyonu ifade eder.

Belediye: Afyonkarahisar  Belediyesi

Hizmetli: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personel,

Güzergah İzin Belgesi: Servis araçlarının çalışacakları güzergahı belirten Zabıta Müdürlüğünce verilen belge.

Meslek Odası: Afyonkarahisar Umum Servis Aracı İşletici odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler Odası.

Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil on sekiz ve fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır.

Okul: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta öğrenim veren özel veya kamu kuruluşları ,

Özel Kuruluş: Her türlü özel şirket , ortaklık , banka , kooperatif vb. kuruluş ,

Servis Aracı: Resmi yada özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Afyonkarahisar Valiliği ve İl Trafik Komisyonunun almış olduğu plaka tahdit kararına göre Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar  ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel ve öğrenci taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçlar.

Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları.

Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat): İşleticilerin (S) plakalı araçlarına ücretini yatırarak Zabıta Müdürlüğünden alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri  belge,

(S) Ticari Plaka Tahsis (Sahiplik) Belgesi : Araçların hususi plakaya döndükten sonra (S) ticari plakaların Belediye Meclisinin belirlediği süre içerisinde araç sahiplerinde kalmaları için düzenlenen belge

Zabıta Müdürlüğü: Toplu taşıma araçları  ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Afyonkarahisar  Belediyesi Zabıta Müdürlüğü' dür .

 

BÖLÜM 2: TOPLU TAŞIMA İZİN BELGELİ SERVİS ARAÇLARI

Servis Araçlarına İzin Verilmesi İle İlgili İşlemler:

Madde 5-

a)    Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde servis aracı çalıştırma izni Afyonkarahisar Belediyesi adına, Zabıta Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

b)   Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde Toplu taşıma izin belgesi düzenlenmesi esnasında bağlı oldukları Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

c)    Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde çalışacak (S) plakalı servis araçlarının  "Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi" ve  "Güzergâh İzin Belgesi"   almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan servis aracı çalıştırmak yasaktır.

İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi Alacak Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları:

Madde 6-

Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından şirket veya şahıs adına tescil edilerek  "S" plakası verilmiş minibüs ve otobüsler, Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için Belediye' ye aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.

1-   Dilekçe: Dilekçede ikametgâh adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğu belirtilmelidir.

2-   Trafik Tescil Belgesi (öğrenci ve personel taşımacılığında mevzuatta istenilen yaş şartlarına uygun olan araç ruhsatı)

3-   Sürücü Belgesi, (öğrenci servis taşımacılığında E sınıfı ehliyetler için 3 yıl, B sınıfı ehliyetler için en az 5 yıllık belge olmalıdır) İkametgah Belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı.

4-   Taşımacılık yaptığına dair Afyonkarahisar vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı.

5-   Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi

6-   Sosyal Güvenlik kaydı ve / veya S.G.K. Müdürlüğünden çalışacak şoförün İşe Giriş Bildirgesi.

7-   "S" plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile en çok 2 ortaklı da olabilir.

8-   Başvuru dilekçeleri ile ekleri Zabıta Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar teknik komisyona havale edilir ve araç uygunluk belgesi alması istenir. Araç uygunluk belgesi alan araç sahiplerinin Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra Zabıta Müdürlüğünce Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi düzenlenir. Toplu Taşıma İzin Belgelerinde servis aracı sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi , ikametgahı, sürücü belgesi cinsi, sosyal güvenlik numarası, ( Tüzel Kişilerde Şirket İsmi veya Unvanı yazılır. ) taşıtın plaka numarası, modeli, kaç kişilik olduğu yazılır.

9-   Servis araçlarının çalışmaları esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen servis işletmecisi ve sürücü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder.

10-    Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra servis araçlarından mevzuata uygun bilgi ve belgeler istenecektir.

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

Madde 7-

Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Araç Uygunluk Belgesi Komisyonunca saptanır.  Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere "Servis Aracı Uygunluk Belgesi "  düzenlenir. Araç Uygunluk Belgesi devir ve model değişikliklerinde yenilenir ve her araç için ayrı ayrı hazırlanır.

(S) Plakalı Servis Araçlarının Sahip Olması Gerekli Nitelikler: 

Madde 8-

1-)  Personel servis araçlarında; Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen(19 yaşından küçük) yaş şartı uygulanır. (25/02/2004 tarih ve 25384 Resmi Gazete)

Personel servis taşımacılığında kullanılan araçlar Fenni Muayenesi yapılması şartıyla aşağıdaki niteliklere sahip olacaktır.

  

             PERSONEL ARACI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU

              2918 Sayılı KYTK ile Karayolları Trafik Yönetmeliği Muayene İstasyonları' nın açılması ve işletilmesi hakkında yönetmelik ve araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelikler de belirtilen hususlar doğrultusunda aracın bakım ve onarımı yapılmıştır.

Bakım ve Onarımın Yapıldığı Servis

Motor Bakım Onarımı

Yapılmıştır.

Elektrik Bakım Onarımı Yapılmıştır.

Oto Kaporta Bakım Onarım Yapılmıştır.

Rot Balans Bakım

Onarımı Yapılmıştır.

Tarih

       Kaşe / imza

         Kaşe / imza

       Kaşe / imza

         Kaşe / imza

 

a)    Kaportası düzgün olacaktır

b)   Dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı ve bakımlı olacaktır.

c)    Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.

d)   Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo      

e)    antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)

f)    Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, peluş bulunmayacaktır.

g)   Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik

h)   yolcuların oturmasını engellemeyecektir.

i)     İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.

j)     İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba

k)   renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek

l)     bir ek ya da imalat yer almayacaktır.

m) Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.

n)   Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.

o)   Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve

                 ayarlanmış durumda olacaktır.

   ö) Farları şeffaf camlı olacaktır.

   p) Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzıman ve difransiyelden kaçak niteliğinde yağ

        sızması olmayacaktır.

 r) Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. (Gerektiğinde fren    

     balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)

        s) Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.

           Aracın egzozundan çıkan emisyon miktarı Afyonkarahisar İl Hıfzısıhha Kurulu

           Çevre Komisyonu' nun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir

           hükümlerine uygun olacaktır.

 ş)Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş

   derinliği o ebattaki lastik imalatı için izin verilen diş derinliğinin ¾ ünden az

   olmayacaktır.

t)     Devridaim ve gergi (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır.

u)   Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.

ü) Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.

v) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü,

    çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

       y)Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

       z) Vergi borcu, çevre pulu borcu olmayacaktır.

        Aracın yaşı personel servis hizmetleri yönetmeliğine (19 yaşından küçük) uygun

olmalıdır.

2-) Okul servis araçlarında; Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı (12 yaşından küçük olmalıdır, 12 yaş dahil) uygulanır. (Danıştay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas No: 2009/10048 Sayılı Kararı uyarınca 12 yaş şartı uygulanmaktadır.)

Okul servis taşımacılığında kullanılan araçlar aşağıdaki niteliklere sahip olacaktır.

 

No

                                   OKUL SERVİS ARACI UYGUNLUK  BELGESİ      

1

Aracın Arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk,ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulunmalıdır.

2

Aracın arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.

3

Aracın, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

4

Araçta " sağlık çantası ve trafik seti " bulunmalı ve her an kullanılabilir durumda olmalıdır.

5

Aracın kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı,hidrolik v.b.) olmalı veya araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) olabilir.Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

6

Araç, temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.

7

Aracın yaşı (12 yaş dahil) on iki yaşından küçük olmalıdır.Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

8

Aracın tescil belgesinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilmiş olmalıdır.

9

Araç, öğrenci hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

10

Araç, Araçların İmal, Tadil ve Montaj Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

11

Araçta gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

12

Araçta her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.

13

Araçta görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

14

Araçta Anaokulu ve İlköğretim Statüsündeki öğrencilerin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulunacaktır.

15

Taşımacının yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yapılmış olması.

16

Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş en az lise mezunu olmalıdır

17

Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık. B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmalıdır.

18

Aracın Mali Sorumluluk Sigortası ve Öğrenci Zorunlu Koltuk Sigortasının yapılmış olması.

 

                                                                    Komisyon Üyeleri 

 

 

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Makine Mühendisi

Zabıta Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü

       

 

                               OKUL SERVİS ARACI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU

              2918 Sayılı KYTK ile Karayolları Trafik Yönetmeliği Muayene İstasyonları' nın açılması ve işletilmesi hakkında yönetmelik ve araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelikler de belirtilen hususlar doğrultusunda aracın bakım ve onarımı yapılmıştır.

Bakım ve Onarımın Yapıldığı Servis

Motor Bakım Onarımı

Yapılmıştır.

Elektrik Bakım Onarımı Yapılmıştır.

Oto Kaporta Bakım Onarım Yapılmıştır.

Okul Taşıtı Yazısı Bakım

Onarımı Yapılmıştır.

Tarih

       Kaşe / imza

         Kaşe / imza

       Kaşe / imza

         Kaşe / imza

 

Personel ve okul servis araçlarında en az (7) yedi gün süreyle kayıt yapabilen ön, dış ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve 30/06/2017 tarihine kadar aktif hale getirmeleri zorunludur.

 

Araç Uygunluk Belgesi Komisyonunun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:

Madde 9-

Servis araçlarına Uygunluk Belgesi komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

Servis aracı uygunluk belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Zabıta Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde  komisyon yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.

İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Zabıta Müdürlüğüne verilir. 1 kopyası komisyon dosyasında muhafaza edilir.

 

 

İnceleme sonunda başvuruya  konu araç, uygunluk belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini tamamlayarak ikinci bir İnceleme isteminde bulunabilirler.

Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir. Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

Taşıma için Başvuru ve Güzergâh İzin Belgesi:              

Madde 10-

 Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi almak için gerekli evrakları tamamlayan işleticiler için ücretler kısmında belirtilen tutarı yatırdığı takdirde Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi düzenlenir.

 Belediye Meclisi tarafından belirlenen güzergah ve ana arterlere giriş yapabilmek için Zabıta Müdürlüğünden Güzergah İzin Belgesi alınması ve Güzergah İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur.

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar;

Madde 11-

Toplu Taşıma İzin Belgesi  trafik tescil ruhsatında kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış araç sahibi veya sahipleri Belediye Başkanlığına başvuru yaparak (S) servis plakasının noterden satışını, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüklerinden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediye Başkanlığına başvurmadan yapılan satış, ortak alma ve hisse devirlerinde hak sahibi olunamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

Servis aracını (S) plakası ile birlikte veya (S) Ticari Plaka Tahsis (Sahiplik) Belgeli plakasını devir etmek isteyenlerden; Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair borcu yoktur belgesi ve araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi istenir.

Servis aracını (S) plakası ile birlikte veya (S) Ticari Plaka Tahsis (Sahiplik) Belgeli plakasını devir almak isteyenlerden; Belediye Başkanlığına Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat), Araç Noter Satışı veya Proforma Fatura ile müracaat edildikten sonra 30 gün içerisinde yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen  belgelerin tamamlanması ve  Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Güzergah İzin Belgesinin alınması gerekir. Aksi takdirde ilgili (S) plaka sahibi adına  Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmez (S) plakası Belediye Başkanlığının uhdesinde kalır.

       Veraset Yolu İle Yapılan İntikallerde Yapılacak İşlemler:

Madde 12-

a)   Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden

alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen belgeleri varislerden birinin tamamlanması halinde Toplu Taşıma İzin Belgesi mirasçılar adına düzenlenebilir.

b) Mirasçılar kendi adına toplu taşıma izin belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip Servis aracını (S) plakası ile birlikte veya (S) Ticari Plaka Tahsis (Sahiplik) Belgeli plakasını bir başka şahısa satmak istediklerinde; Veraset İlamında yazılı mirasçılar ve  alıcının müracaatı sonunda herhangi bir bilgi ve belge aranmazsızın Zabıta Müdürlüğünün uygun görüşü ile Noter Satışına izin verilir. Alıcı tarafından 30 gün içerisinde yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen  belgelerin tamamlanarak Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Güzergah İzin Belgesinin alınması gerekir. Aksi takdirde ilgili (S) plaka sahibi adına  Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmez (S) plakası Belediye Başkanlığının uhdesinde kalır.

 

 

 

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar:

Madde 13-

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) ve Güzergah İzin Belgeli aracın icra marifetiyle satışı yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında (S) plakası hariç araç satışına izin verilir.

Güzergah İzin Belgesi ile ilgili Hususlar:

Madde 14-    

1-   A TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ (PERSONEL SERVİSİ )

            Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan ve personel servisi yapan (S) plakalı servis araçlarına, Afyonkarahisar Belediyesince belirlenecek güzergâhlarda ve ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

2-   B TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ (OKUL SERVİSİ)

            Toplu Taşıma İzin Belgesi bulunan ve okul servisi yapan (S) plakalı servis araçlarına, Afyonkarahisar Belediyesince belirlenecek güzergâhlarda ve ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

3-   C TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ (KENDİ PERSONELİNİ TAŞIMA)

Kendi personelini taşımak üzere, (S) plakası hariç D3 Yetki Belgesine sahip özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlara Afyonkarahisar Belediyesince belirlenecek güzergahlarda ve ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi verilecek izin belgesi.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir:

        -   Dilekçe, D3 Yetki Belgesi.

        -   Aracın firma adına (tüzel kişi) veya kendi adına (gerçek kişi) kayıtlı olduğuna dair    

            trafik ruhsat fotokopisi,

        -   Taşınacak personelin SGK sicil dökümü,

-       İkametgâh belgesi ve / veya şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı,

-       Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

-       Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi ve sürücüye ait SGK işe giriş bildirgesi.

-       Araç kiralanacak ise Belediyemizden Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi almış ticari servis aracı (S) plakalı araç kiralanacaktır.

4-   D TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ (ÜCRETSİZ MÜŞTERİ TAŞIMA)

Ücretsiz müşteri taşımak üzere, (S) plakası hariç D3 Yetki Belgesine sahip özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlara Afyonkarahisar Belediyesince belirlenecek güzergâhlarda ve ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi verilecek izin belgesi.

       Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir:

       -   Dilekçe, D3 Yetki Belgesi.

       -   Aracın firma adına (tüzel kişi) veya kendi adına (gerçek kişi) kayıtlı olduğuna dair     

           trafik ruhsat fotokopisi,

-       İkametgâh belgesi. (Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı)

-       Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi ve sürücüye ait SGK işe giriş bildirgesi.

-       Araç kiralanacak ise Belediyemizden Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi almış ticari servis aracı (S) plakalı araç kiralanacaktır.

5-      GEÇİCİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ (PERSONEL SERVİSİ)

Kamu Kurum ve kuruluşlarının İlimiz dışındaki Bölge Müdürlükleri tarafından personel taşınması ile ilgili ihaleyi kazanan özel ve tüzel kişilere verilecek izin belgesi. 

 

            Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir:

-       Dilekçe,

-       Trafik Tescil Belgesi (ruhsat),

-       Nüfus Cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi (Şirketlerde Ticaret ve Sanayi Odası kaydı),

-       Taşımacılık yaptığına dair vergi dairesinden mükellefiyet kaydı,

-       Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi ve sürücüye ait SGK işe giriş bildirgesi,

-       Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

            Servis araçlarına ait Güzergah İzin Belgesi işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz.

             Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini veya ücretsiz müşteri taşımaları için özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergah İzin Belgesi araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır.  Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz. 

            Belediyeden İzin Almadan Yapılan Devirlerde veya Ortak Almalarda Yapılacak İşlemler ile Taşımacılıktan Çekilme:

Madde 15-

Belediye Zabıta Müdürlüğünün izni olmadan  servis aracı devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde satış yapan araç sahibine  gerekli tutanak düzenlenerek Encümen' e sunulur. Encümen kararı ile 500.00.TL (Beşyüz Türk Lirası ) para cezası verilir. Para cezası her yıl yeniden değerlendirme oranına göre artırılır.  

 Devir için istenen belgelerin tamamlanması  için yeni araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklarını tamamlayan araç sahibine yeni Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi  düzenlenir.  Aksi takdirde (S) plakası Belediye Başkanlığının uhdesinde kalır.

            İşleticilere ve İşletici Firmalara Yapılacak Bildirimler:

            Madde 16-

            Servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları ilk başvurularındaki ikametgâh belgesinde yer alan adrese yapılır.

            İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi Tebligat Kanunu hükümlerine göre de yapılabilir.

            Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar:

          Madde 17-

            Toplu Taşıma İzin belgeli servis aracı sahipleri kendileri haricinde araçlarında şoför çalıştırabilirler. Bunun için;

1-   Servis Araçlarında çalışacak personelin kılık ve kıyafeti Belediyemiz tarafından belirlenecektir ve tüm sürücüler bu kıyafetleri giymek zorundadır.

2-   İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

3-   Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden, tazminat ve bu gibi davalardan Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamaz.

4-   Servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı Belediye Başkanlığının uygun bulmadığı sürücülerin  değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

5-   İşletici, personelin işe başlaması ve işten ayrılmasını Belediye Başkanlığına (Zabıta Müdürlüğüne)  bildirmek zorundadır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.

            Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler içinde geçerlidir.

 

 

            Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:

            Madde 18-

a)   Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait proforma fatura,  trafik ruhsatı, veya noter satışını dilekçesine ekleyerek Belediye Başkanlığına (Zabıta Müdürlüğüne) başvurur. Belediye Başkanlığı (Zabıta Müdürlüğünün)  (S) plakası tescil yazısından sonra 30 gün içinde tescili yapılan (S) plakalı aracı uygunluk belgesi almak üzere Araç Uygunluk Komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alındıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi düzenlenir.

b)   Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerini yapan araçlarda Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı (on dokuz yaşından küçük) uygulanır. (25/02/2004 tarih ve 25384 Resmi Gazete)

c)    Kendi personelini veya ücretsiz müşteri taşımak üzere, (S) plakası hariç özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş ticari maksatla taşımacılık yapmayacak araçlarda da Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı (on dokuz yaşından küçük) uygulanır. (25/02/2004 tarih ve 25384 Resmi Gazete)

d)   Okul servis araçlarında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı  Danıştay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas 2009/10048 sayılı kararı uyarınca 12 yaş şartı uygulanır.

e)    Aracın Cinsinin değiştirilmesi, koltuk artırımı veya düşürülmesi  (minibüsten otobüse, otobüsten minibüse) işlemleri Belediye Encümeninin kararı ile yapılır.

 

BÖLÜM 3: UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Ücretler:

Madde 19-

Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) bulunan servis işleticilerinin  araçlarını  okul ve personel servis taşımacılığında kullanmaları halinde Araç Uygunluk Belgesi Komisyonu tarafından aracın kontrolleri okul servis araçlarında istenilen şartlara göre yapılacak, Güzergah İzin Belgesi ücreti  de Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan ücret tek olarak alınıp Güzergah İzin Belgeleri (A Tipi Personel ve B Tipi Okul Servisi) için  tanzim edilecektir.

(S) Ticari Plaka Tahsis (Sahiplik)  Belgesi ücreti; servis aracında tescilli (S) plakasının  Belediye Meclisinin belirlediği süre içerisinde trafik tescil kayıtlarından düşürülüp boşta bekletilen süre için yıllık ücret alınır.

       Servis aracı devirlerinde ve (S) Ticari Plaka Tahsis (Sahiplik)  Belgesi bulunan aracını

tekrar servis taşımacılığı için aktif hale getirildiğinde bulunduğu takvim yılına ait Güzergah İzin Belgesi ücreti tahsil edilir. Araç model değişikliğinde Güzergah İzin Belgeleri ücretsiz yenilenir.  

            Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi  alacak olan işleticilerin  Belediye Meclisince kabul edilen  tutarın ödendiğine ilişkin belgeyi ibrazı halinde Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi düzenlenir.

            Toplu Taşıma İzin Belgeli veya servis taşımacılığı yapan işleticiler kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, çalıştırılmadığı günler için Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez. Kendi hatalarından kaynaklanmayan iş günü kaybı için genel hükümler uygulanır.

İş bu Yönetmelik gereği Çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında tahakkuk ve tahsilat İşlemlerinin takibi için Hesap İşleri Müdürlüğü, diğer işlemler için Zabıta Müdürlüğünde ayrı ayrı dosya açılır.

 

 

 

       Ceza Cetveli ve Ceza Vermeye Yetkili Kurullar:

Madde 20- Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar (Ceza Cetveli) aşağıda belirlendiği gibidir:

 

1

Bu yönetmelik kapsamına giren servis araçları Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi almadan çalışma yapamazlar.

2

Servis aracı sahipleri veya çalışan personel Zabıta Müdürlüğü personeline denetimler  sırasında  araç ile ilgili istenilen bilgi ve belgeleri göstermek ve araç üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

3

Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.

4

Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

5

Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

6

Belirlenen yolcu taşıma ücret tarifesinin üzerinde ücret alınamaz. Ücret tarifelerinin aracın ön kısmında asılı bulunması zorunludur. 

7

Denetim elamanlarına ve yolcuya hakaret edilemez ve kötü davranılamaz.

8

Yönetmelikte düzenlenen ancak ceza cetvelinde bulunmayan yükümlülük ve yasaklara  uymamak

9

(S) Ticari Plaka (Tahsis) Sahiplik Belgesi süresi sonunda araç alıp tescil işlemlerini yaptırmamak.

 

Bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine; 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun ve 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarının 66. Maddesine göre; Bir yıl içerisinde Ceza Cetvelinde belirtilen suçlardan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8.  Maddelerde belirtilen herhangi bir suçun işlenmesi halinde;

-  1.  Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,

- 2. Cezada idari para cezası ve 10 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.  

- 3. Cezada idari para cezası ve 20 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez. 

- 4. Cezada idari para cezası ve 30 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.  

 - 5.  Cezada çalışma ruhsatı iptal edilir.

 Ceza Cetvelinde belirtilen suçlardan 9. madde de yer alan Ticari Plaka (Tahsis) Sahiplik Belgesi süresi sonunda tescil işlemlerini yaptırmayanlar taşımacılık faaliyetinden çekilmiş sayılırlar ve çalışma ruhsatları yenilenmez ve (S) plakası Belediye Başkanlığının uhdesinde kalır.

Belediye Encümeni tarafından verilen para cezalarının tahakkuk ve  tahsilat işlemleri Hesap İşleri Müdürlüğünce Ticaret ve Sanattan Men kararları Zabıta Müdürlüğünce tatbik edilir.

Belediye Encümeni tarafından verilen para cezaları her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranında artırılır.

      Müracaat Süreleri

      Madde 21-

Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren 31/12/2015 tarihine kadar personel, okul, kendi personeli ve ücretsiz müşteri taşıma servis taşımacılığı yapacak  olan araçların yönetmelikte belirtilen yaş sınarlarına  (okul servis aracı 12 yaşından küçük, personel servis aracı 19 yaşından küçük olmalıdır) ve diğer istenilen şartlara uygun  bilgi ve belgeleri tamamlayıp Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) ve / veya  Güzergah İzin Belgelerini  almak için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuruda bulunmayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

 

 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetleri ve okul servis hizmetleri  ile ilgili diğer hükümler:

            Madde 22-

Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlar; personel ve okul servis taşımacılığı yaptırmak üzere özel araç kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde bu yönetmelik hükümlerine göre Afyonkarahisar Belediyesinden Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi almış araç olma şartını arayacaklardır.

       Kamu kurum ve kuruluşlarının ilimiz dışındaki Bölge Müdürlükleri tarafından personel  taşınması ile ilgili ihaleyi kazanan özel ve tüzel kişilere yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde ihale süresi bitimine kadar Geçici Güzergah İzin Belgesi verilir.

            -   Belediye sınırları içerisinde okul servis hizmetlerinde kullanılacak servis araçlarının kiralanmasında; Okul aile birliği yönetimi ile yapılmış taşıma sözleşmesi ve / veya Öğrenci velileri ile yapılmış taşıma sözleşmesi istenir. Yönetmelik gereği diğer belgelerin de tamamlanması şartıyla (S) plakalı araçlara düzenlenen "B Tipi Güzergah İzin Belgesi" düzenlenir.

-          06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Okul Servis

Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde  ; "Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halindeşehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla," ve "Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanışehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur." Denilmektedir.

-          11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma

Yönetmeliğinin 60. Maddesinin 5. Fıkrasında; (Değişik:RG-31/12/2011-28159) "Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir." Denilmektedir.

-          İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye sınırları dışına/dışından yapılacak

olan Taşımalı Öğretim Hizmet Alım İhalesini kazanan servis araç sahiplerinden İhale Sözleşmesi istenir.  İhale süresi içerisinde ihale sözleşmesinde belirtilen okul öğrencilerini taşımak üzere "Taşımalı Öğrenci Servis Hizmetleri Güzergah İzin Belgesi"  düzenlenir.

-          Öğrencilerin ücretsiz taşındığı yurt ve  dernek kuruluşlara ait araç sahiplerinden;

-        Dilekçe, D3 Yetki Belgesi, yurt ve  kamu yararına kurulmuş dernek adına kayıtlı Trafik  Tescil Belgesi (ruhsat),

-       Öğrencilerin ücretsiz taşındığı yurtlardan yurda ait işyeri ruhsatı, yurtta kalan öğrenci listesi ve öğrenciler ile yapılan ücretsiz taşıma sözleşmesi.

-       Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odası kaydı ve/veya gerçek usulde oda kaydı,

-       Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen 12 yaşından küçük araç,

-       Araçları kullanmaya yetecek sürücü belgesi ve sürücüye ait SGK işe giriş bildirgesi,

-       Sürücü Belgesi, (öğrenci servis taşımacılığında E sınıfı ehliyetler için 3 yıl, B sınıfı

                 ehliyetler için en az 5 yıllık belge olmalıdır)

-          Araçta Anaokulu ve İlköğretim Statüsündeki öğrencilerin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun (22 yaşını doldurmuş en az lise mezunu)  rehber personel bulunacaktır.

-       Bağlı olduğu yerden kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi, Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi, Okul Araçları Kontrol Takip Formu ve Güzergah İzin Belgesi ücretinin yatırıldığına dair dekont.

-           "........ Yurt/ Dernek Öğrencileri İçin düzenlenmiştir. Başka yerde kullanılamaz."

                  İbareli renkli Güzergah İzin Belgesi düzenlenir.

Yürürlük

Madde 23-    

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerinde  verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, 3011 sayılı Resmi Gazete de yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince mahalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan  edildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik  Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürlüğünce yürütülür.

            Madde 24-

            02/04/2007 tarih ve 94 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Afyonkarahisar Servis Araçları Yönetmeliğine göre müracaat edip Toplu Taşıma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi alanların hakları mahfuzdur. Yeni yönetmeliğin yayınlanmasından sonra eski servis araçları yönetmeliği hükümleri ortadan kaldırılmıştır.