AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN  ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/03/2016 TARİH VE 117 SAYILI KARARI

(YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMİŞ HALİ)

          Amaç:

         Madde 1- Bu Yönetmelik Afyonkarahisar  Belediyesi mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (M) serisinden minibüslerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri , uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

         Kapsam:

         Madde 2- Bu Yönetmelik Belediye Meclisi tarafından güzergahları belirlenen, Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde çalışacak minibüsleri kapsar.

          Yasal Dayanak:

          Madde 3- Bu yönetmelik yasal dayanağını 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5362 sayılı Esnaf Sanatkarlar Yasası, 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik, Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik, ayrıca tüm ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler, tebliğler ve genelgelere dayanılarak hazırlanmıştır. 

          Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

          Belediye : Afyonkarahisar Belediyesini,

          Başkan  : Afyonkarahisar Belediyesi Başkanını,

          Meclis    : Afyonkarahisar Belediyesi Meclisini,

          Zabıta Müdürlüğü : Afyonkarahisar Belediyesi nezdinde toplu taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimi,

          Trafik Komisyonu : Afyonkarahisar Belediyesi Trafik Komisyonunu,

          Durak Temsilcisi: Minibüs hat sahipleri arasından seçilen minibüs durağı ile ilgili talep ve şikayetleri belediye başkanlığına bildiren kişi.

           Durak : Minibüslerin bir kamu hizmeti olan toplu taşımacılık faaliyetlerinde bulunurken, yolcu bindirmeleri, indirmeleri için kısa süreli olarak duraklayacakları, yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş alını,

           Meslek Odası : Ticari hatlı minibüs taşımacısının bağlı bulunduğu odayı,

           Güzergah : Minibüslerin, Afyonkarahisar Belediye Meclisince belirlenmiş olan hattın başlangıç ve bitiş noktası arasında toplu taşımacılık yaparken, geçecekleri semt, mahalle, sokak, cadde veya bulvar ile yolcu indirme bindirme duraklarını,

           Minibüs: Sürücü dahil azami 17 kişilik oturma yeri olan, ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıtı,

           Şoför: Bu yönetmeliğe konu olan ticari hatlı minibüsü kullanan ve bunun için gerekli eğitimlerden geçerek Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almış olan kişiyi,

           Taşımacı: Ticari hatlı minibüs sahibi olan gerçek kişiyi.

           Toplu Taşımacılık: Toplu taşıma araçlarıyla Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yapılan toplu yolcu taşıma faaliyetini,

           Çalışma Ruhsatı : Ticari hatlı minibüslere Belediye tarafından verilen çalışma izin belgesini,

           Şoför Tanıtım Belgesi: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin aracı kullanırken araçta bulunması gereken Belediye tarafından verilen tanıtım kartı.

           Denetim Görevlisi: Toplu taşıma araçları ile ilgili denetimin ve yasal işlemlerin uygulanması konusunda yetkili  personeli,

           Hat Bekleme Durakları: Ticari hatlı minibüslerin seferleri dışında toplu olarak bekleme yaptıkları ve şoförlerin dinlendiği açık veya kapalı park alanını,

           Fiyat Tarifesi: Ticari hatlı minibüslerde yetkili idareler tarafından belirlenen yolculuk ücretini gösteren tarifeyi,

           Zaman Tarifesi: Ticari hatlı minibüslerin Belediye Meclisi tarafından belirlenen çalışma saatlerini gösteren tarifeyi ifade eder.

          Madde 5-(M) Ticari Plaka (Minibüs Hattı) ve Çalışma Ruhsatı  Verilmesi :

          a) Belediye  mücavir  alan sınırları içerisindeki belirli güzergahlarda yolcu taşımacılığı yapmak üzere bu yönetmelikteki belirlenen koşullara uymak kaydıyla ticari plakalı M plaka serisinden minibüslere hat verilmesine Belediye Meclisi tarafından karar verilir.

           b) Minibüs çalıştırılmasına izin verilecek hatlar takip edilecek güzergah ile ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri ile hatlarda çalışacak minibüs sayıları Belediye  Meclisi tarafından belirlenir.

           c) Ticari hatlı minibüs taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan kişilere birden fazla (M) Ticari Plaka (Minibüs Hattı) verilmez.

           d) Ticari hatlı minibüs taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan kişiler (M) Ticari Plakaya (Minibüs Hattına) ortak alamazlar. 

           d) (Değişiklik: Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile; Ticari hatlı minibüs taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan kişiler (M) Ticari Plakaya (Minibüs Hattına) ortak alabilirler.)

           e) Belediyeden (M) Ticari Plaka (Minibüs Hattı) Alacak Olanların Vereceği Belgeler:

          - Başvuru Formu,

          - Adli Sicil Beyanı; yüz kızartıcı suçlar ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227’nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, Alkollü olarak araç kullanma veya hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınmamış olmak,

           - (Mülga : Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

               Noter Taahhüdü; “Afyonkarahisar Belediyesi Ticari Hatlı Minibüslerin Çalışma Yönetmeliğinde  tanımlanan taşımacı sıfatı ile ticari hatlı minibüs taşımacılığı yaparak geçimimi sağladığımı, meslek odasına üye olacağımı, bu işi sürekli icra ettiğimi, bu işin dışında başkaca bir mesleki ve ticari faaliyette bulunmayacağımı, başka bir ticari faaliyette bulunduğumun tespit edilmesi halinde ticari plakamın (minibüs hattımın) iptal edilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.” ifadesini içermelidir,)

           - Sürücü Belgesi fotokopisi ( en az B sınıfı ),

           - Nüfus Cüzdanı  ve  ikametgah belgesi,

           f) İlk Defa Çalışma Ruhsatı Alacak Ticari Hatlı Minibüs Sahibinin Başvuru Şartları:

- Dilekçe; aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ve çalışmak istenilen hat belirtilir.

- (M) Plakalı motorlu araç trafik belgesi ve motorlu araç  tescil belgesi

- Vergi dairesinden faal mükellefiyet olduğuna dair belge.

- Meslek odası kaydı.

- Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi

- Sosyal güvenlik kaydı,

- B sınıfı veya üstü sürücü belgesi,

- Psikoteknik Değerlendirme Belgesi.

- Bu yönetmelikte belirtilmeyen ancak toplu taşıma hizmetleri ile ilgili diğer kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre istenilecek  bilgi ve belgeler.

  İlk defa Çalışma Ruhsatı alacak minibüs sahibinin yukarıda belirtilen  başvuru dilekçesi ve  ekleri Zabıta Müdürlüğünce incelenir, başvurusu kabul edilen  araç sahibinin evrakları ve Ticari Plakaya ait arşiv dosyası  encümene gönderilir, encümenin olumlu kararından sonra  Zabıta Müdürlüğünce Çalışma Ruhsatı düzenlenerek araç sahibine verilir.

   Çalışma Ruhsatları; trafik tescil ruhsatında (M) plaka serisinde  kayıtlı aracı bulunan araç sahiplerine verilir. Çalışma ruhsatlarında minibüs sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah, taşıtın plaka numarası, modeli,  kaç kişilik olduğu  ve  çalışacağı hat yazılır.

            Veraset Yolu İle İntikallerde Aranan Şartlar :

            Madde 6- Çalışma Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine çalışma ruhsatı mirasçıların anlaşması şartıyla mirasçılardan birisinin yönetmelik gereği 5. madde de istenen belgeleri tamamlaması durumunda veraset ilamında yazılı mirasçılar adına çalışma ruhsatı düzenlenebileceği gibi mirasçıların anlaşması halinde çalışma ruhsatı düzenlenmeden 5. maddeye uygun şartları yerine getiren 3. kişilere (M) Ticari Plaka (Minibüs Hattı) satışına izin verilir. Varisler arasında anlaşmazlık halinde, mirasçılar kendi aralarında anlaşıncaya kadar çalışma ruhsatı düzenlenmez.

           Model Değişikliği Yapmak İsteyenlerin Uyacakları Kurallar:

           Madde 7- Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan bir araç en fazla 15 yıl kullanılabilir.  15 yaşını dolduran araçların en az (0-10) yaşları arasındaki bir araç ile değiştirilmesi zorunludur.

           Minibüs sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde; 30 gün Süre içerisinde (0-10) yaşları arasında araç satın alacağını beyan ederek Zabıta Müdürlüğüne müracaat eder. Zabıta Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil Bürolarına verilmek üzere  eski aracın trafikten çekilmesi ve 30 gün süre içerisinde yeni alınacak (0-10 yaş) arasındaki araca (M) plakanın tescil işlemlerinin yapılmasında sakınca bulunmadığına dair  uygunluk yazısı düzenlenir. 30 gün süre içerisinde tescil işlemlerini tamamlayıp aracını hatta çalıştırmayan araç sahiplerine 30 günün sonunda her bir gün için 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası uygulanır. Bu durumun 30 günden fazla devam etmesi halinde ise çalışma ruhsatı bir yıl için iptal edilir.

          Değişiklik : Belediye Meclisinin 01/11/2018 tarih ve 346 sayılı kararı ile;

          Madde 7- Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan bir araç en fazla 19 yıl kullanılabilir.  19 yaşını dolduran araçların en az (0-14) yaşları arasındaki bir araç ile değiştirilmesi zorunludur.

           Minibüs sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde; 30 gün Süre içerisinde (0-10)

yaşları arasında araç satın alacağını beyan ederek Zabıta Müdürlüğüne müracaat eder. Zabıta Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil Bürolarına verilmek üzere  eski aracın trafikten çekilmesi ve 30 gün süre içerisinde yeni alınacak (0-14 yaş) arasındaki araca (M) plakanın tescil işlemlerinin yapılmasında sakınca bulunmadığına dair  uygunluk yazısı düzenlenir. 30 gün süre içerisinde tescil işlemlerini tamamlayıp aracını hatta çalıştırmayan araç sahiplerine 30 günün sonunda her bir gün için 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası uygulanır. Bu durumun 30 günden fazla devam etmesi halinde ise çalışma ruhsatı bir yıl için iptal edilir.

           Ticari Hatlı Minibüs Sahibi tarafından veya  Şoför Vasıtasıyla Çalıştırılma Kuralları - Ticari Hatlı Minibüsün Taşıması Gerekli Olan Şartlar - Durak Temsilcisi İle İlgili Hükümler:

           Madde 8-A- Araç Sürücüleri  ilgili hükümler; (1) Çalışma ruhsatı sahipleri araçta kendileri çalışmayıp şoför çalıştıracaklar ise; şoför çalıştıracaklarına dair dilekçeyi ve şoföre ait sosyal güvenlik kaydı ile ilgili sosyal güvenlik kurumundan  işe giriş bildirgesi, sürücü belgesi, pisikoteknik değerlendirme belgesi, ikametgah belgesi ve 2 adet fotoğraf verilir.

           (2) Çalışma ruhsatlı araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler örneği Belediyece hazırlanan şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece araçta  görünecek bir yerde bulundurmak zorundadır.

           (3) Araçlarda çalışacak personel yaz aylarında gömlek ve pantolon, kış aylarında ise gömlek pantolon, kazak veya ceket giymeleri, saç, sakal ve beden temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

           (4) Araç sahibi çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

           (5) Yeni başlayanlar ve mevcut şoförlerin; 

           - 5 yılda bir, hastaneden alınacak psikolojik ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlam olduğunu gösterir sağlık raporuna sahip olmalıdır.

            - Yüz kızartıcı suçlar ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227’nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmalıdır.

            - Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmalıdır.           - Alkollü olarak araç kullanma veya hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınmamış olmalıdır.

            (6) Minibüslerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden araç sahipleri tamamen kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri Belediyeyi ilgilendirmez.

             (7) Belediye, minibüsün çalışması sırasında (kamu hizmetinin yürütülmesinde) aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin  değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.

             (8) İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının belirleyeceği eksiklikler, trafik ve halkla ilişkiler konusunda Belediye Başkanlığı tarafından veya Belediye Başkanlığının  talebi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenecek  hizmet içi eğitimine şoförlerin katılması zorunludur. 

             (9) Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra araç ve araç sürücülerine ait diğer kanun ve yönetmeliklerde zorunlu olan bilgi ve belgelerde istenecektir.

             B) Çalışma Ruhsatı Verilen Ticari Hatlı Minibüslerde Aranacak Şartlar:

             (1) Koltuk kapasitesi sürücü dahil azami 17 kişilik olacaktır.

             (2) Klima çalışır durumda olacaktır. (Bu madde yönetmeliğin yayımlanmasından sonra model değişikliği yapılacak araçlar için istenecektir.)

             (2) (Değişiklik: Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile; Model değişikliği yapılmak istenildiğinde yeni sıfır araçlarda klima şartı aranır. İkinci el araçlarda klima şartı aranmaz.)

             (3) Direksiyon hidrolik olacaktır.

             (4) Otomatik kapı sistemi bulunmalı ve kapılar araç seyir halinde iken açılmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

             (5) Araçlar beyaz renkli olup, Belediyenin onayı ile izin verilen reklâm bilgileri haricinde minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

             (6) Minibüsün içi ve dışı sürekli temiz tutulacaktır.

             (7) Minibüslerde fabrika çıkışı dışında aksesuar ve donanım bulunmayacaktır.

             (8) Araç içerisinde şoför dahil sigara içilmesi yasaktır. 4207 sayılı Kanun gereği araç içerisinde “Sigara içilmez” ibareli levha asılması zorunludur.

             (9) Ticari hatlı minibüslerde yetkili idareler tarafından belirlenen fiyat tarifelerinin müşterilerin kolayca görebileceği yere asılması ve belirlenen standartlarda olması zorunludur.

             (10) Minibüs içinde, 2 adet 4 kg. tozlu yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, cam kırma (imdat) çekici, reflektör, yedek ampuller, çekme halatı ve kış aylarında zincir bulundurulacaktır.

              (11) Her aracın içerisinde yolcuların görebileceği bir yerde şikâyet ve danışma telefonlarının yazılı olduğu tabela bulundurulacaktır.

              (12) Ticari hatlı minibüsler mevzuat hükümleri doğrultusunda engellilerin kullanımına uygun olacaktır.         

              (13) Ticari hatlı minibüslerde avadanlık bulundurulması zorunludur.

              (14) Araç lastikleri mevzuata uygun olacaktır.

              (15) Motor bakımının dışında fren, hidrolik, rot-balans, amortisör, şanzıman vb. bakımları da düzenli olarak yaptırılarak, bu bakımlarının hangi yetkili servis tarafından veya kim tarafından hangi tarihlerde yapıldığı bakım kartlarıyla belgelenecektir.

              (16) Aracın egzoz sistemi arızasız olacaktır. Çevre ve gürültü kirliliğine yol açan egzoz sistemi ile trafiğe çıkılması yasaktır.

              (17) Araçların yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecektir.

              (18) Kırık veya tehlikeli biçimde çatlak camlı araçlar trafiğe çıkmayacak, aracın içerisi dışarıdan bakıldığında görünür durumda olacaktır.

              (19) Aracın ayna, sinyal, far, silecek vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza bulunmayacaktır.

              (20) Ticari hatlı minibüslerde Belediye Meclisi  tarafından belirlenen standartların dışında özel yazı ve şekil bulunmayacaktır.

              (21) Minibüslerde, ruhsatta belirtilen hat numarası ve hat adının yazılı olduğu, renklerinin Belediye Meclisi tarafından belirleneceği ışıklı tabela bulunacaktır.

              (22) Araç içi ışıklandırmada renkli ışıklar kullanılmayacaktır.

              (23) Hâlihazırda faaliyette olan araçların renkleri tamamı beyaz olacaktır. Farklı renk ve şeritler kullanılmayacaktır.

              (24) Araç içerisinde bulunan radyo vb. ses sistemi yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montaj Hakkındaki Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

              (25) Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra hat sahibi tarafından üç ay içerisinde; Belediyenin ilgili birimi tarafından belirlenecek teknik özelliklerde toplu taşıma hizmetleri sırasında araç içi ve araç dışını kayıt altına almak için kamera sisteminin kurulmasından, bu kayıtların (en az 3 ay Değişiklik: Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile; en az 7 gün)  muhafaza edilmesi için gerekli olan teknik donanımların alınması ve işlerliğin sağlanmasından sorumludur. Kamera kayıtlarının vereceği raporlar denetim ekiplerinin hazırlayacağı rapor niteliğinde olup kayıtlar üzerinden cezayı yaptırımlar uygulanacaktır.

              C) Durak Temsilcisinin Seçimi : Duraklardaki nizam ve intizam sağlanması bakımından Zabıta Müdürlüğünün nezaretinde minibüs hat sahipleri tarafından bir başkan bir başkan yardımcısını  en fazla 2 yıl süreyle seçerler.

               Bu şahıslar durak ile ilgili talep ve şikayetlerin bildirilmesinde ve durak çalışanlarını ilgilendiren konular hakkında çalışanlara   bilgi verilmesinde ve duraklardaki diğer  hususlardan  sorumludurlar. Durak içerisinde minibüs hat sahipleri ve çalışan şoförlerin dışında 3. şahıslar bulunmayacaktır. Seçilen başkan ve başkan yardımcısı  Zabıta Müdürlüğüne telefonunu ve  ikamet adresini bildirmek zorundadır.

              Değişiklik : Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarih ve 395 sayılı kararı ile;

             8. Madde C) Durak Temsilcisi (Durak Başkanı) Seçimi :

             a-) Duraklardaki nizam ve intizam sağlanması bakımından Trafik komisyonu ve Zabıta

Müdürlüğünün nezaretinde ilgili durakta en az iki yıl faaliyette bulunan  minibüs hat sahipleri arasından  hat sahipleri tarafından bir başkan bir başkan yardımcısı  en fazla 2 yıl süreyle seçilir.

             b-) Minibüs Hat sahiplerinin 2/3’i çoğunluğunun müracaatı ile 2 yıllık süre sonu beklenmede tekrar seçim yapılabilir.

             c-) Durağın çalışma düzenini bozan, alınmış olan durak kararlarına uymayan, vatandaşlarımıza ve yolculara istenmeyen hoş karşılanmayan davranışlarda bulunan şoförlerin durak başkanının talebi doğrultusunda belediye encümen kararı ile şoför tanıtım kartı iptal edilir ve duraktan uzaklaştırılır.

           d-) Duraktan uzaklaştırılmasına karar verilmiş olan şoförü durağa getirip  aracında şoförlük yaptıran hat sahibinin  minibüs hattı bir hafta süreyle encümen kararı ile hattan men edilir.

           e-) Durakta sürekli huzursuzluk çıkaran, durağın çalışma düzenini bozan, çalışanları birbirine düşüren hat sahipleri durak başkanının talebi doğrultusunda belediye encümen kararı ile minibüs hattı bir hafta süreyle hattan men edilir, bu davranışlarını ısrarla devam ettiren hat sahibi diğer hat sahiplerinin salt çoğunluğunun imzası alınmak suretiyle meclis kararı ile tespit edilecek olan başka bir minibüs durağına verilir.

            f-) Durak Başkanı durak ile ilgili çalışmalarında durak çalışanları arasında ayırımcılık yaptığı, şahsi davrandığı,  görevini kötüye kullandığının tespit edilmesi halinde belediye encümen kararı ile ilgili durak başkanının görevine son verilir.

            g-) Durak ile ilgili talep ve şikayetler durak başkanı tarafından yapılacaktır. Durak başkanı  durak çalışanlarını ilgilendiren konular hakkında çalışanlara  bilgi verilmesi, hafta sonu, gece nöbetlerinde çalışacak araç listelerinin hazırlanması  ve duraktaki diğer  hususlardan  sorumludur.

            h-) Durak Başkanı ve yardımcısı durak çalışmaları hakkında  Trafik Komisyon Başkanı ve Zabıta Müdürlüğünce denetlenir.

              Toplu Taşıma İzin Belgeli Minibüslerin Dosyalarının Düzenlenmesi, Takip ve Denetimi :

              Madde 9- İş bu Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek  toplu taşıma araçlarına verilen para cezalarının  tahsilat işlemleri ve diğer mali konular ilgili işlemler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi ve Belediye Encümeni tarafından verilen hattan men  cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemler Zabıta Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken yerine getirilir.

              01/06/2002 tarih ve 24772 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği;  Belediye zabıta kadrosunda görev yapan personel   toplu taşıma hizmetlerinden  ücretsiz faydalanırlar.

              Ceza Vermeye Yetkili Kurullar :

              Madde 10- Belediye Encümeni tarafından verilen para cezalarının  tahsili Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, geçici süreyle faaliyetten men  cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemler Zabıta Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken yerine getirilir.

              Ödeme yapılmadığı takdirde Mali Hizmetler  Müdürlüğünce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır.

              Tembih ve Yasaklar İle İlgili Ceza Hükümleri (Ceza Cetveli) :

              Madde 11- (1) Bu yönetmelik kapsamına giren toplu taşıma araçları Belediyeden çalışma ruhsatı ve şoför tanıtım kartı almadan çalışma yapamazlar.

              (2) Hat devir izni ile ilgili encümen kararının kişiye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde çalışma ruhsatı almak için tüm evraklarını hazırlayarak Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

               (3) Öngörülen yazı ve levhalar,  Belediye onayı ile izin verilen reklam bilgileri dışında minibüslerin içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

               (4) Minibüslerin servis taşımacılığı yapması yasaktır.

               (5) Minibüslerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

               (6) Kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam etmek yasaktır.

                (7) Minibüslerde yetkili idareler  tarafından  belirlenen fiyat tarifeleri ve zaman tarifelerini gösterir belgenin müşterilerin kolayca görebileceği idarece belirlenen  yere asılması zorunludur.

                (8) Minibüslerin yetkili idareler tarafından belirlenen fiyat tarifelerine(öğrenci-sivil) ve zaman tarifelerine (gündüz-gece saatleri) uymaları zorunludur.

                (9) Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

                (10) Alkol almış olan sarhoş olan ve müşterileri rahatsız edecek akli dengesi bozuk,pis vb. kişilerin yolcu olarak araçlara alınması yasaktır.

                (11) Belediyeden izin almadan  mazeretsiz olarak  toplu taşıma hizmetinin aksatılması  yasaktır.

                (12) Hat sahipleri veya çalışan personel Zabıta Müdürlüğü personeline denetimler  sırasında  araç ile ilgili istenilen bilgi ve belgeleri göstermek ve araç üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

                (13) Hat sahibi veya çalışan personel tarafından Zabıta Müdürlüğünce yapılan denetimler sırasında aracın denetimden kaçırılması, denetim yapan personeli görmezden gelinmesi  ve  denetim yapan personele sözlü hakaret ve fiili darp yapılması yasaktır.

                (14) Yolculara sözlü hakaret ve fiili darp yapmaları yasaktır.

                (15) Minibüslerde şoför olarak çalışan personelin taşımacılık ilkelerine ve yolcuya hizmette uyulması gereken kurallara uygun hareket etmesi zorunludur. Aksine hareket edilmesi durumunda şoför tanıtım kartı iptal edilerek hat sahibinden şoförün değiştirilmesi istenir.

                (16) Hat sahipleri ve çalışan personel  Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin  aldığı kararlara uymak zorundadırlar.

                (17) Ticari hatlı minibüslerde bulunan araç takip, izleme ve kontrol sisteminin (araç içi ve dışı kamera) vereceği raporlar, denetim ekiplerinin hazırlayacağı rapor niteliğinde olup kayıtlar üzerinden yaptırım uygulanır.

                (18) (Ek 1 : Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile; Minibüs durağında veya trafikte seyir halinde diğer toplu taşıma araçlarına hakaret veya küfür eden, onur kırıcı davranışlarda bulunan, hal ve hareketleri ile durağın çalışma düzenini bozan, durakta alınan kararlara uymayan şoförlerin ve hat sahiplerinin Şoför Tanıtım Kartları  3 takvim yılı içerisinde 1. Seferde 1 ay, 2. Seferde 3 ay, 3. Seferde süresiz iptal edilerek Belediye Başkanlığınca bir daha şoför tanıtım kartı verilmeyecektir.Çalışmakta olduğu minibüs durağında huzursuzluk ve geçimsizlik yapması veya durağın çalışma düzenine uymaması durumunda o hatta çalışan hat sahiplerinin salt çoğunluğu ile yazılı ve gerekçeli taleplerinin bizzat veya noterden verilmiş vekaletname ile vekalet verilen kişinin yazılı talepleri üzerine Afyonkarahisar Belediyesi Meclis gündemine alınarak, şikayette bulunan şahsa ait hattın Belediye Meclisince uygun görülen başka minibüs hattına geçişi sağlanır.)

                  (18) (Ek 2 : Belediye Meclisinin 01/11/2018 tarih ve 371 sayılı kararı ile; Yönetmeliğin 11. Maddesinin 18. Fıkrasının son bölümüne; “şehir içi minibüsleri sahiplerinden bulunduğu minibüs hattından başka bir hatta geçmek isteyen hat sahibinin geçmek istediği minibüs durağında faaliyet gösteren hat sahiplerinden salt çoğunluğundan yazılı ve imzalı muvafakat almaları ve dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri, hat değişikliği yapacak kişinin dilekçe ve eklerinin Zabıta Müdürlüğünün yazıları ile meclis gündemine alınması ve Trafik Komisyonunun raporu ve meclis kararı ile hat değişikliğine izin verilir.

               Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve Yasaklarına göre düzenlenmiştir.

                Tembih ve Yasaklara aykırı hareket eden minibüs hat sahipleri hakkında Zabıta Müdürlüğünce Durum Tespit Tutanağı düzenlenerek Belediye Encümenine sunulur. Belediye Encümeni tarafından  1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66. Maddesi hükümlerine göre;

                (Bir yıl içerisinde ceza cetvelinde belirtilen suçlardan 13. ve 14. Maddelerde belirtilen suçların işlenmesi halinde 1. cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası ve 30 gün çalışma ruhsatı askıya alınarak çalışmasına izin verilmez. 13. ve 14. Maddelerdeki Aynı suçun tekrarında 2. cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası ve 90 gün çalışma ruhsatı askıya alınarak araç çalışmasına izin verilmez. 3. cezada çalışma ruhsatı ve hattı iptal edilir.

                Bir yıl içerisinde Ceza Cetvelinde belirtilen 13. ve 14. Maddelerin dışında kalan suçların işlenmesi halinde; 

                -  1. Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,

                - 2. Cezada idari para cezası ve 10 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.  

                - 3. Cezada idari para cezası ve 20 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez. 

               - 4. Cezada idari para cezası ve 30 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.  

               -  5.  Cezada çalışma ruhsatı ve hattı  iptal edilir.

              Belediye Encümeni tarafından verilen para cezalarının tahakkuk ve  tahsilat işlemleri Hesap İşleri Müdürlüğünce takip edilir. Belediye Encümeni tarafından verilen para cezaları her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranında artırılır.

              Belediye Encümeni tarafından verilen geçici süreyle faaliyetten men  cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemler Zabıta Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile müştereken yerine getirilir.)

                               (Değişiklik: Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 221 sayılı kararı ile; 11.Maddesinin son bendinin;“bir yıl içerisinde Ceza Cetvelinde belirtilen  suçların işlenmesi halinde; 

                -              1. Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,

                -              2. Cezada idari para cezası iki kat artırılır.

                -              3. Cezada idari para cezası üç kat artırılır.

               -               4. Cezada 3 ay süre ile çalışma ruhsatı askıya alınır (Çalışmasına izin verilmez).

                               5.Cezada yüz kızartıcı suçların işlenmesinde mahkemece hüküm giymiş olan hat sahiplerinin  Belediye Meclisi tarafından  minibüs hatları iptal edilir. Suç işleyen şoför (çalışan) ise mahkemece hüküm giymesi halinde Şoför Tanıtım Kartı Belediye Encümenince süresiz iptal edilerek Toplu Taşıma araçlarında çalışmasına müsaade edilmez.“ şeklinde yönetmelik maddelerinde değişiklik yapılması ve eski hükümlerin iptal edilmesi.)

 

                               (Değişiklik: Belediye - 04/10/2016 tarih ve 371 sayılı kararı ile; 11.Maddesinin son bendinin;“bir yıl içerisinde Ceza Cetvelinde belirtilen  suçların işlenmesi halinde; 

                -              1. Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,

                -              2. Cezada idari para cezası üç kat artırılır.

                -              3. Cezada 7 gün süre ile çalışma ruhsatı askıya alınır (çalışmasına izin verilmez)

               -               4. Cezada 15 gün süre ile çalışma ruhsatı askıya alınır (çalışmasına izin verilmez)

                               5.Ceza ve daha sonraki bir yıl içerisindeki diğer cezalarda da 15 gün süre ile çalışma ruhsatı askıya alınır.(çalışmasına izin verilmez) Minibüs hat sahibinin yüz kızartıcı suçları işlemesi ve  mahkemece hüküm giymiş olan hat sahibinin minibüs hattı Belediye Meclisi tarafından iptal edilir. Yüz kızartıcı suçu işleyen şoför (çalışan) ise mahkemece hüküm giymesi halinde Şoför Tanıtım Kartı Belediye Encümenince süresiz iptal edilerek toplu taşıma araçlarında çalışmasına müsaade edilmez.“şeklinde yönetmelik maddelerinde değişiklik yapılması ve eski hükümlerin iptal edilmesi.)

             Yürürlükten Kaldırılanlar:

             Madde 12- 01/12/2009 tarih ve 600 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Şehir İçi Minibüs Yönetmeliği bu yönetmeliğin yayımlanmasından sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

            Madde 13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesinde verilen yetkiye göre iş bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.