Afyonkarahisar Belediyesi Tembih, Yasakları ve Cezaları

KARAR TARİHİ      : 02/06/2008
KARAR NO               : 227
 
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TEMBİH,YASAKLARI VE CEZALARI
 
Amaç,Kapsam,dayanak ve Tanımlar
 
Amaç:
Bu tembih ve yasakların amacı  Afyonkarahisar ili Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın güvenlik,sağlık ve huzur içinde bulunması,görünümü bozacak veya zarar verecek girişimlerin önlenmesi,Beldenin ve belde halkının selamet,refahını temin ve intizamı,aksine harekette görünenleri cezalandırmak sureti ile bu hareketlerinden caydırmak karar alma,uygulama ve hizmetlerde şeffaflık,hizmetlerin temin ve sunumunda yerin'delik  ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik,Nitelik üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,sosyal Belediyecilik hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti,sosyal davranış bilincini geliştirmek,Koordinasyon ve işbirliği, Fiziksel,Sosyal Kültürel çevresel kalkınmasını sağlamak.
 
Kapsam:
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan,her türlü işyeri ve sahipleri,özel ve tüzel kişiler bu tembih ve yasaklarda yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur.Bu tembih ve yasakların kapsamı,bunlara ait bina araç ve gereçleri içermekle birlikte 5393 sayılı Belediye yasası gereği,Belediye yasakları koymak,uygulamak,kanunda belirtilen cezaları vermek ve Belediyelere verilen görevleri kapsamaktadır.Bu tembih, yasaklarda Belediye Kanunlarının yanında,diğer yasaların Belediyeye verdiği yetki ve görevleride  kapsamaktadır.
 
Dayanak:
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinin B  bendi.
 
Tanımlar:
 
Bu Tembih ve Yasaklarda geçen deyimler
Belediye:Afyonkarahisar Belediyesi
Başkan  :Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Meclis    :Afyonkarahisar Belediye Meclisi
Encümen:Afyonkarahisar Belediye Encümeni
Zabıta      :Afyonkarahisar Belediye Zabıtası
Belediye Yetkilileri ve Görevlileri:Başkan,Başkan Yardımcıları,Görev  alanına giren müdür,amir ve memurları    
 
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ TEMBİH, VE YASAKLARI
                 
                            HUZUR SÜKUN VE ÇEVRE İLE İLGİLİ EMİR,YASAKLAR
 
1- Mahalle, cadde, sokak vb.yerlerde yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip
kakışarak, şakalaşmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
2-Mahalle, cadde, sokak, Bulvar, Meydan, alan gibi yerler ile bilumum taşıt araçlarında Belediyeden izin almadan gezici çalgıcılık ve satıcılık yapmak yasaktır.Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
3-Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp sakadat, yaş deri gibi şeyleri açıkta taşımak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
4- Belediyece tayin edilip izin verilenlerin dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla evine su almak çeşmenin etrafını kirletmek, devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
5 -İşyeri sahipleri, işyeri önlerini, vatandaşlar çevrelerinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde yükümlü olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
6 - Boş arsa sahipleri görüntü kirliliğine meydan vermemek için boş arsa etrafına tahta paravana, duvar vb. çekmekle ve boyamakla yükümlüdürler. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
7 -Dükkan ve binalarda cadde ve sokakların görüntü ve manzarasını bozacak şeyler asmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
8-Bir motorlu araç üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınması yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
9-Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit hakkı olan kara ve  toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
10 -Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap,testere, öğütücü, çim biçme makinesi,koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
11 -Patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
12- Büyük tonajlı ve kamyon vasfındaki araçların şehir içine  girmeleri yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
13- Kamyonların kamyon garajı dışına park etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
14- Mezarlıkta ücret karşılığı Kur'an okumak,mezarlıklara zarar vermek,Valilik Dernekler Masasından izin almadan makbuzsuz her türlü bağış ve yardım toplamak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
 
TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR ,YASAKLAR
 
15- Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek,izmarit atmak,çiklet çiğneyip atmak, sümkürmek,işemek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
16 -Belediyece temizlik konusunda belirlenecek talimatlara,  kurallara ve Mahallelerde uygulanan saatli çöp almalara riayet etmemek, çöp kaplarının üstü kapalı da olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
17 -Bilumum çöp, süprüntü, kağıt meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıklarını batacak, kirlenecek, şekilde  yerlere atmak,dökmek,silkmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
18 -Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz, toprak,demir, tahta vb. şeylerin etrafa yayılmasına,rahatsız etmesine sebep olmak, bertaraf edecek tedbirleri almamak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
19-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezleri tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
20 -Etrafı kirletecek ve rahatsızlık verecek, koku neşredecek lastik yakmak tezek, deri, paçavra vs. sermek,dökmek, kurutmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
21 -Her türlü Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerin, cami, trafo, elektrik direkleri, cadde ve sokaklardaki tretuvarları, vs. yüzlerini, duvarlarını, tebeşir, yağlı boya, katran vs ile yazı yazmak, karalamak, şekil çizmek,kirletmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
22-Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri, etrafı kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme eşya vs. ile kalabalık arasına girmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
23-Yollara paspas atmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
24-Ev, Apartman, site, iş hanı, dükkan sahipleri, işleticileri,ve oturanların işyerlerinin,binalarının önündeki yol ve yaya kaldırımları kirletmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
25 -Duvarlar, kapı içleri korkuluk boyandığı zaman gelip geçenlerin üzerlerini kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
26 -Dükkanların temizliğinde kirli, çamurlu,sabunlu,pis suları yaya kaldırımlarına bırakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
27- Her çeşit eşyanın, malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek. Meskun alanlarda yük indirip bindiren araçlarda gürültü ederek halkın huzur ve sükunetini bozmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
28 -Araçların dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden yollarda biriken su birikintilerini ve çamurları vatandaşların üzerlerine sıçratmaları ve  sıçramalarına sebep olmaları yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
29 -Kapı, pencere, balkon, teras hava ve ışıklandırma mahallerinde, sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evin teraslarına, damlarına, çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu, pis su dökmek ,atmak, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak, binaların, teras, balkon, pencere, merdiven vb gibi yerlerden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri vs dökmek ve silkelemek, etrafa rahatsız edici koku neşredecek durum oluşturmak, kirletmek, karlı havalarda ev ve apartmanların kapı ve tretuvarlarında biriken karları temizlememek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
30 -Çöp süprüntü ilgisi olmayan bilumum artıkları ( her türlü inşaat, taş, tuğla,molozlar, kereste, demir malzeme, çimento, kireç vs) her şahıs, müessese, şirket kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve Belediyenin gösterdiği yerlere veya çöp imha sahalarına taşımaya, yollara dökerek kirletmemeye, boş arsalara dökmemeye, bırakmamaya ve gereğini yapmağa mecburdur. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
31 -Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve atık sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
32 -Genel taşıt araçlarına (Belediye otobüsleri, Halk Otobüsleri, Dolmuşlar vs) yolcuları rahatsız edecek giriş çıkışları güçleştirecek malzemelerle ve başkalarını rahatsız edecek yağılı,paslı,kirli,tozlu her türlü elbiselerle, alet, edevat ve malzemelerle girmek ve her türlü fiili harekette bulunmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
33 -Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, batırmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
34 - Ön balkon ve pencerelerine kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
35 - Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
 (Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtası ile akıtılabilir)
36 - Apartman, site vs. binaların kalorifer cüruflarını belediyenin belirlemiş olduğu gün ve zamanlarda çıkarmamak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
37 -Sokakalarda umumi yerlerde, caddelerde ateş yakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
38- Çatılarda oluşan, sarkan buzları temizlememek, tehlikeye yol açmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır..
39 -Çöp kutuları, konteynırların ve atıkların eşelenmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
40-Çöp evleri oluşturmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır. Bu gibi durumlarda çöp evi ilgililerce temizlettirilir masraflar ev sahibinden temin edilir.
41-Oto yıkama işyerleri dışında, araç yıkamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
42-Binek, koşum, ticari gayeleri ile kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek ( Bunların sürücüleri uygun şekilde süpürge, faraş ve kova bulundurarak hayvan pisliğini derhal temizleyecektir)yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır
 
            NİZAM VE İNTİZAM İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
 
43 - Belediyenin izin verdiği yerlerden başka her ne suretle olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
44 - Belediyece konmuş, çakılmış mahalle, sokak levhaları ile bina numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat araç ve tesisleri ,  her ne suretle olursa olsun bozmak,kırmak kirletmek, düşürmek, çıkarmak, bunların yerlerini değiştirmek. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
45- Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında otogar ve garlarda uyumak, yatmak, fazla yer işgal etmek. Çocuk oyun alanlarında bulunan oyun guruplarına zarar vermek,uygunsuz durumlarda ve hareketlerde bulunmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
46-Parklardaki kanepelerde içki içmek yatmak,uyumak yasaktır.Çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak,parklarda kaldırımlarda ve refüjlerde bulunan ağaç, fidanlara her ne surette olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak varsa meyvelerini koparmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, hayvan bulundurmak, koşturmak, otlatmak ve gezdirmek, ,salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek, kesmek, izinsiz ağaç budamak, araçların ağaçlara çarpmaları, kırmaları,odun elde etmek amacıyla zarar meydana getirmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.

46.1- Akarçay Rekreasyon alanında kabuklu yemiş yiyerek çevreyi kirletmek, mangal yakmak, olta ile balık avlamak, kanala ve havuzlara girmek - yüzmek ayrıca elektrikli bisklet, motosiklet ve binek hayvanlarıyla dolaşmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
47- Toprak, kum, mıcır,kömür tozu, talaş,cüruf, hayvan pisliği,beton vb. maddeler taşıyan kamyonlarda bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda  ile örtmek veya önleyici tedbirleri almamak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
48 - İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş toprak kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek vs. gibi inşaat malzemesini ve inşaat artıklarını cadde, sokak, kaldırım üzerinde bırakmak, inşaat atık ve artıklarını kaldırmamak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
49 - Umumi havuzlara girmek, yüzmek, hayvan sokmak, bir şey atmak varsa balıkları tutmak, kirletmek, hayvan ve eşya yıkamak, hayvan sulamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
50- Beldenin nizam ve intizamını bozacak her türlü hal ve hareketlerde bulunmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
51 - Yol, tretuvar, meydan, pazar, alan , köprü vb. umuma mahsus yerler ile iş hanı, pasaj gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izinsiz herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
52-Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente, hasır, güneşlik, çuval, bez vs gibi görünüşleri  bozan şeyleri asmak, takmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
53 - Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin, gayri ahlaki manzara, görüntü arz eden renk, manzara, resim, asmak, koymak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
54-Dükkanların, işyerlerinin, yaya kaldırımların önlerine, tabure, tezgah, sandalye, küfe,sandık, oturak,tabela ,duba vs. koymak, çıkarmak, buralarda oturmak, işgal etmek,tavla vb. oyunları oynamak, gelip geçenlere engel olmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
55 - Belediye Encümenince belirlenen İşyeri Açılış- Kapanış saatleri dışında çalışmak, bu saatlere uymamak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
56-Şehir dahilinde, Belediyeden resmi izin almadan çadır kurarak eğlence tertip etmek hayvan teşhir etmek, hayvan dövüştürmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
57-Arsa,alan,meydan vb. gibi umuma mahsus yerlerde hayvan otlatmak yasaklar.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
58 -Bilumum işyerlerinde halkın üstünü yırtacak, boyayacak, leke yapacak, boyası kurumamış vb gibi kırık,yırtık, masa, sandalye ve kanepe kullanmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
59 -Mahalle, sokak, meydanlarda motorlu, motorsuz araç park ederek Belediye çalışmalarını aksatmak, geciktirmek, Belediye hizmetlerine zarar vermek, kaldırımlara araç park etmek, yaya kaldırımlarının önlerine araç park ederek vatandaşların gelip geçmesine engel olmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
60-Bayrak kanununa ve tüzüğüne aykırı hareket etmek yasaktır.Aykırı hareket edenler ilgili kanun gereğince cezalandırılır.
61- Belediyeden izin almadan her ne maksatla olursa olsun mahalle, cadde, sokak, kaldırım,yaya yollarını işgal etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
62- Var olan Emtia'yı  yok demek, satmamak, saklamak, satmış gibi göstermek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
63- Kullanılmaz hale gelen bilumum motorlu kara vs. nakil araçlarını yada bunların parçalarını sokağa veya kamuya ait bir yere bırakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
64 - Geçilmesi yasak olan park,pazaryeri,bayram yerleri vb gibi yerlerden geçmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
65- Kalorifer yakma talimat şartlarına, kurallarına,yönetmeliğine uymamak. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
66- Çatı oluk borularının çatıdan zemine kadar indirilmemesi, oluk sularının yüksekten akmasına sebep olmak,patlak, çatlak, delik vb. olanları tamir ettirmemek, yenilememek. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
67-Gerek ana gerekse ara caddelerde, yollar ve sokaklarda,meydanlarda aracı park edip üzerinde teşhir,satış,reklam,gösteri  amaçlı mal, malzeme koyarak  faaliyette bulunmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
68- Bilumum motosiklet, bisiklet, oto tamircisi ve benzeri esnafın cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde çalışıp tamir bakım yapmaları yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
69- Umuma mahsus tuvaletlerdeki duvarlara, kapı arkalarına her ne suretle olursa olsun yazı yazmak, kirletmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
70-Her türlü ticaret ve sanat erbabı ile esnafın müşteri çağırmak üzere dükkanların önlerinde gezinmeleri, bağırmaları, müşteri celp etmeleri, gerek buradan gerekse içeriden işaretle veya bir takım sözlerle davet etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
 
71-Resmi Kurum kuruluş,Apartmanlar,evler, işyerleri vb. gibi yerlerde  ilgili kurumlarca belirlenen yakıtın dışında yakıt yakmak (Yasak kömür, lastik,naylon, paçavra vb.gibi) yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
72-Kış günleri işyerlerinin önlerini gerekse apartman ve evlerde oturanlar, balkonlarını, kapılarının önlerini yıkamak suretiyle buzlanmaya, donmaya sebebiyet vererek insanların düşmesine, kaymasına, mağdur olmasına neden olmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
73-Belediyeden izin alınmaksızın tuvalet, lağım, çukur ve fosseptiği açıp temizlemek, taşımak yasaktır. Açılmış çukuru muhafaza için engel konulması ve ikaz işareti konması zorunludur. Aniden çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı taktirde kiracısı veya işleticisi tarafından muhafaza altına alınarak ve uyarıcı işaret konulması  vakit geçirilmeden yaptırılması gerekmektedir. Temizlenen maddeler cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşınması, boş arsalara, akarsulara vs yerlere dökülmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
74- Binaların yüz tarafındaki  pencere, balkon, teras vs yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı,testi her türlü eşya koymak yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
75-Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda, kalorifer tesisatı bulunan apartman dairelerinde ve iş yerlerinde Belediyece tespit edilen kaloriferlerin yanma ve sönme tarihleri arasında yöneticiler, bina sahipleri veya yetkililer kaloriferleri yakmaya mecburdurlar.Isı değerlerinin uygulanmasında yine yetkili organlarca alınacak kararlar geçerlidir.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
76-İşyeri sahipleri, Apartman yöneticileri  gerek işyerlerinin önlerindeki gerekse apartman önlerinde depo kapaklarından eskimiş, açılmış, yırtılmış, bozulmuş, delinmiş, ayrılmış olanları değiştirmeye, yenilemeye mecburdurlar. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
77- Belediyeye ait sinyalizasyon direklerine zarar vermek yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca malzeme bedeli ilgiliden tahsil edilir.
78-Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
79-Yasak yerlerde satış yapan seyyarlar para cezası ile cezalandırılır.Alınan terazi ve malzemeler geri verilmez.
80-İşyerlerinin önleri,çekme mesafeleri,kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur.Kirli olduğu tesbit edildiğinde para cezası uygulanır
81-Belediyeden izin almadan kavun- karpuz sergisi açmak ve sergilerde başka meyve-sebze satışı yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
82- Belediyeye ait yaya yollarını ,asfalt,karo taşlarını,bordür taşlarını kırmak,bozmak,tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  İLE İLGİLİ EMİR, YASAKLAR
 
 83-Su yollarına ve kaynaklarına zarar vermek. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
 84- İçme suları kaynaklarına zarar vermek, ve sıhhat şartlarını bozmak, bahçe sulamak, hayvan bırakmak, sulamak vb. yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
 85- Piyasaya arz edilen suların tüp, oto gaz, petrol ve petrol ürünleri ile bir arada dağıtımı ve satışı yapılamaz. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
 86- Yazılı ve basılı kağıtların kese kağıdı ve iç ambalaj olarak kullanılması yasaktır. Aykırı hareket edenler  para cezası ile cezalandırılır.
 87- Korunması Belediyeye ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik tesislere zarar vermek,kirletmek çalınmalarına ve tahrip edilmeleri ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermek. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
 88-Konar-Göçer vatandaşların her ne suretle olursa olsun Belediye sınırları içinde konaklamaları yasaktır.Aksi takdirde  ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 89-İşgali harca tabi yerleri işgal edenlerişgal harcını ödemekle mükelleftir. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.           
 
                                                                                           
       SAĞLIK, EMNİYET VE HAYVANLARLA İLGİLİ  EMİR, YASAKLAR
                                                     
90-Yıkanmadan,soyulmadan veya pişirilmeden yenen, kabukları olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir ve satışı yasak olup; Açıkta bulunmasından kirli olarak üretiminden, sonradan kirlenmesinden veya herhangi bir suretle neticesinde sağlığa az veya çok zararı dokunacağı Belediye Hekimliği veya tahlil raporu ile anlaşılan gıda maddeleri, içilecek şeyler imha edilir. Bu suçu işleyenler para cezası ile  cezalandırılır.
91-Belediye görevlilerinin denetimlerine tabi işyerlerinde gerek işverenin gerekse çalışanların Sağlık muayene kartlarını ve  gerekli olduğu aylarda vizelerini yaptırmadan çalışmaları ve bunları istendiğinde ibraz etmemeleri yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
92- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sar bir alana bırakılması yasaktır. Aykırı hareket edenler   para cezası ile cezalandırılır.
93-Şehirlerde hayvan alım ve satımları Belediye yetkililerinin tayin edeceği yerlerde yapılır,aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
94- Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvan sahipleri Para cezası ile cezalandırılırlar.
95- Şehir içindeki et nakillerinde büyükbaş hayvan gövdeleri en çok 4 parçaya ayrılıp nakledilir, her parça ayrı ayrı mühürlenir.Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır.
96- Mühürlenmemiş etlerin nakline izin verilmez.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
97- Mezbaha ve et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak ettir. Kaçak ete Belediye Zabıtası el koyar.Para cezası uygulanır.
98- Umumun girip çıktığı, yiyip içtiği,yıkanıp temizlendiği, yatıp kalktığı, eğlendiği yerlerde, şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde hayvan beslemek,otlatmak, hayvan geçirmek yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
99- Hayvanları dövmek, eziyet etmek, oynatmak, dövüştürmek, kapasitesinin üstünde yük yükletmek yasaktır.Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır.
100-Ev ve apartmanlarda beslenen ev ve süs hayvanlarının Belediye'ye kayıt ettirilmesi şarttır Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
101-Ev ve apartmanlarda ev ve süs hayvanı besleyenlerin Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği şartlarına uyması zorunlu olup, bu tür hayvanların koku çıkarmaları ve etrafı kokularla rahatsız etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
102-Hayvan gübrelerini dışarı dökerek çevreyi rahatsız etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
103-Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya dökmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
104- Hayvan pazarında rampalarda araç park etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
105 - Gıda maddeleri imal, ihzar ve satılan yerlerde ve depolarda sinek, hamamböceği vs gibi haşaratlarla, fare örümcek,vb. bulunması ve buralarda her türlü hayvan beslemek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
106-Sıhhi işyerlerinde iş gömleği giyilmesi mecburidir.Giymeyenler para cezası ile cezalandırılır.
107-Esnaf odaları ve Belediyeler tarafından verilen tarifeye aykırı satış yapmak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
108-İşyerlerinin önleri,çekme mesafeleri,kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur.Kirli olduğu tesbit edildiğinde para cezası uygulanır.
109-Gıda maddesi üreten  ve satan işyerleri genel temizliğe ve hijyenik şartlara uymak zorundadırlar.Aksine hareket edenlere para cezası uygulanır.
110-Sıhhi işyerlerinde çalışanların kişisel temizliğe riayet etmesi,iş gömleği,kep,bone eldiven giymesi zorunludur.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar.
111-Ekmek,pide,simit vb.gıda maddelerinin üretim ve satış yerlerinin eksik gramajlı,pişmemiş,yanık,şekli bozuk imali ve satışı yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
 
112- Her türlü gıda maddelerinin içerisinden yabancı madde çıkması halinde para cezası uygulanır.
113- Berber ve kuaförlerin kullandıkları malzemelerin steril hale getirilmesi için gerekli sıvı ve steril cihazlarını bulundurmak ve hijyene uymak zorundadırlar.İşyerleri önüne kurutmak için havlu vb. şeyleri asmaları yasaktır.Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır.
114- Hamam,Otel,Berber ve Kuaförlerde yırtık,yamalı,eskimiş kirli havlu,peştamal,çarşaf vb. şeylerin kullanılması yasaktır.Kullananlara para cezası uygulanır ve imha edilir.
115- Kasap,Sakadatçı,Sucukçu,Tavukçu vb. esnafın teşhir amacı ile işyerlerinin dışına sattığı emtiaları asması yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
116-Meskun mahal içerisinde büyükbaş,küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı bulundurmak.barınak yapmak,şehir içerisine sokmak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezsalandırılır.
117- Şehir içerisinde arı besiciliği yapmak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
118- Seyyar simit,poğaça,börek ve tatlı satıcıları; önlük giymek,el ve genel temizliklerine dikkat etmek,seyyar arabalarını temiz bulundurmak,arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek,sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadırlar.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar.
119-Malların toptancı hali dışında toptan alımı ve satışı yapılamaz.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar.
 
Yürütme:
Bu Tembihname ve Yasaklar Afyonkarahisar Belediye Başkanı adına Afyonkarahisar Zabıtası tarafından yürütülür.
 
Yürürlük:
Bu Tembih ve yasaklar Belediye Meclisinin kabulü,Belediye ilan panosunda ve internet sayfasında yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer,  
 
-Çeşitli Kanun ve Mevzuatlara göre verilen cezalar yayınları tarihinde yürürlüğe girer.