Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

           Amaç
           Madde 1-
Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55.Maddesi uyarınca düzenlenen 27 Haziran 1983 gün ve 18090 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe dayanılarak Afyonkarahisar Belediye Personeli Aday Memurların yetiştirilmesi için uygulanacak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) programlarını, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
           Kapsam
           Madde 2-
Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Belediyesi'nde Devlet Memurluğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanır.
           Tanımlar
           Madde 3-
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:
           a) ADAY MEMUR: Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavları kazanarak temel,hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere, Belediyenin bütün hizmet birimlerindeki kadrolarına atananları,
           b) ASİL MEMUR: Adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim aşamalarının her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,
           c) ADAYLIK SÜRESİ: Devlet Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az, iki yıldan fazla olmayan süreyi, 

           d) TEMEL EĞİTİM: Aday olarak alınan bütün memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,
           e) HAZIRLAYICI EĞİTİM: Aday memurların, 2.Madde kapsamına dahil Personelin sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,
           f) STAJ: Aday memurlara, 2.Madde kapsamına dahil personelin görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
           g) SINAV: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,
           h) DEĞERLENDİRME: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile uygulamalı eğitim (staj) dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini,
           i) KURUM: Afyonkarahisar Belediyesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM İLE İLGİLİ İLKE VE ESASLAR

           Madde 4- Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.             
           A)GENEL İLKELER: (1) Eğitimin amacı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasa'da ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği'ne sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.
           (2)Afyonkarahisar Belediyesi'nde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.
          (3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.
           (4)Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı eğitim (Staj) birbirini takip eden sıra içinde devam eder.
           (5)Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.
           (6)Eğitimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yapılır.
           (7)Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.
           B)TEMEL EĞİTİM İLE İLGİLİ İLKELER:
           (1)Temel Eğitimin hedefi: Aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir.
           (2)Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.
           (3)Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.
           C)HAZIRLAYICI EĞİTİM İLE İLGİLİ İLKELER:
           (1)Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday Memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.
           (2)Hazırlayıcı eğitim bir aydan az üç aydan çok olamaz.
           D)UYGULAYICI EĞİTİM (STAJ) İLE İLGİLİ İLKELER:
           (1)Uygulamalı eğitimin hedefi; aday memurlara, hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemler ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.
           (2)Staj, aday memurun görevi ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.
           (3)Uygulamalı eğitim (staj), iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.
        Eğitim Konuları
        Madde 5- Aday Memurların eğitim konuları aşağıdaki esaslar dahilinde belirlenir.
        A)TEMEL EĞİTİMİN KONULARI:
           (1)İlköğretim (İlkokul- Ortaokul)
           (2)Lise ve Dengi okullar,
           (3)Yüksek Okul Mezunları seviyesine göre ayrı ayrı hazırlanır. Ancak; kurum, temel eğitim programlarında yer alacak aşağıdaki konuların sürelerinde kısaltma yapamaz. Bunlar;
           (1)Atatürk İlkeleri;
           (2)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
           (3)İnkılap Tarihi,
           (4)Milli Güvenlik Bilgileri,
           (5)İnsan Hakları Eğitimi'dir.
           B)HAZIRLAYICI EĞİTİM KONULARI: Aday Memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak;
           (1) Kurumlarının;
           a)Tanıtılması,
           b)Görevleri
           c)Teşkilat yapısı,
           d)Mahalli İdareler ile ilgili çeşitli mevzuatların tanıtılması
           (2)Aday Memurların görevleri ile ilgili hususlar; olmak üzere düzenlenir.
           C)UYGULAMALI EĞİTİM (STAJ) DÖNEMİ KONULARI: Kurum yöneticileri, aday memurların ne şekilde uygulamalı eğitime tabi tutacağını ayrıca belirler.
           Eğitim Programları
           Madde 6-Eğitim programlarından;
           Hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim (staj) programları, ilgili birimlerin işbirliği ve koordinasyonu suretiyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Kurum, eğitimlerini Kaymakamlığa yaptırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI

           Madde 7- Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır.
           A)TEMEL EĞİTİM: Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak soruları Temel Eğitim Kurulu hazırlar. Sorular, eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verilir. Sorular, eğitim programında her konu için tespit edilecek zamanla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır.
           Kurum, bu eğitimle ilgili sınav sorularını eğitim programları ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından da temin edebilir.
           B)HAZIRLAYICI EĞİTİM VE UYGULAMALI EĞİTİM: Hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitimlerle (staj) ilgili sınav soruları, aday memurun çalıştığı birim ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
           Sınavlar
           Madde 8- Sınavlar Test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.
           a)Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.
           b)Sınavlar, duyurulan yer, gün ve saatte başlar,
           c)Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.
           d)Sınav sonunda başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki sınav görevlisi tarafından imzalanır.
           e)Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak Kurumca Temel, Hazırlayıcı eğitim ve Uygulamalı eğitim (staj) süreleri içinde de ara sınavları yapılabilir.
           Temel Eğitim Sınavları
           Madde 9-Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda 8.madde esasları uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak her konu için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilir.
           Değerlendirme
           Madde 10-Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
           a)Temel ve Hazırlayıcı Eğitim: Bu eğitimlerde sınav kağıtları, Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı, sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.
           b)Staj Değerlendirme Belgesi: Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilir. Kurum, bu dönemdeki aday memurları yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutarak da değerlendirebilir. Bu takdirde değerlendirme bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme belgesi (Ek-1)de gösterilmiştir.
           Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
           Madde 11-Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takip eden iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.
           Yazılı Sınavlara İtiraz
            Madde 12-Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon Başkanı, dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir. Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.
           Sınavlara Katılmama Hali
           Madde 13-Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınavlara katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
           Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilir.
           Sınavı Geçersiz Sayılacaklar
           Madde 14-Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar.
           a)Kopya girişiminde bulunan, kopya çeken veya verenler,
           b)Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,
          c)Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar, hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.
           Sınavların İptalini Gerektiren Haller
           Madde 15-Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Sınav Komisyonunca iptal edilir.
           a)Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti,
           b)Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti,
           c)Soru zarflarının yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması.
           Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM VE SINAVLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ
YÜRÜTECEK KURULLAR VE GÖREVLERİ

           Eğitim Yönetme Kurulu
           Madde 16-Başkan Yardımcıları veya Eğitim verilecek konuda uzmanlaşmış kişiler.
           Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri
           Madde 17-Bu kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
           a)Eğitimlerin program dahilinde yürütülmesini sağlamak,
           b)Eğitici personel temin etmek,
           c)Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
           d)Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,
           e)Eğitimin yardımcı malzemesini sağlamak.
           f)Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek, sorularını hazırlamak ve eğitim yerlerine dağıtımını sağlamak,
           g)Temel Eğitim Programlarını ve sorularını hazırlamak veya Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin etmek,
           h)Diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliğini sağlamak,
            ı)Eğitimleri denetlemek.

           Eğitim Ve Sınav Yürütme Komisyonları
           Madde 18-Her kurum veya kuruluşta aday memurların eğitime tabi tutulacakları yerde bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu kurulur.
           Komisyonların Başkan ve Üyeleri: Kurumun Eğitim ve Sınav Yürütme Kurulunca eğitilecek aday memur miktarı, adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak asgari Daire müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.             
           Madde 19-Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri:
           a)Sınavları yapmak ve değerlendirmek,
           b)Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,
           c)Eğitimleri Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,
           d)Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, sınav görevlisi ve salon başkanını belirlemek,
           e)Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
           f)Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,
           g)Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,
           h)Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak,

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

           Askerlik Hali
           Madde 20-Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35.maddesi (E) ve (F) fıkraları göz önünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.
           Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.
           Bildirme
           Madde 21-Görevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilen form doldurulmak suretiyle Kurum tarafından en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.
           Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutulur.     
           Memuriyete Alınmama
           Madde 22-Temel Eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Personel Dairesinde tutulan kayıtlar esas alınır.
           Ders Ücretleri
           Madde 23-Eğitim işlerinde eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir.
           Sınav Belgelerinin Saklanması
           Madde 24-Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.
           a)Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl,
           b)Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,
           c)Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.
           Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumlarını yazılı olarak bağlı oldukları Müdürlük aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirirler.
           İşbirliği Ve Ortak Eğitim
           Madde 25-Kurum; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) programlarının uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Gerektiğinde ortak eğitim imkanlarından yararlanabilir.
           Eğitim Ve Öğretim Elemanları
           Madde 26- Kurum ve kuruluşlar temel eğitim, hazırlayıcı eğitim faaliyetlerinden:
           a)Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman- ehil kişilerden,
           b)Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman-ehil kişilerden,
           c)Üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elemanlarından yararlanırlar.
           Eğitim Yeri
           Madde 27-Hazırlayıcı eğitim temel eğitimin yapıldığı kurumca uygun görülen yerde yapılır.
           Mecburi Hizmetle Yükümlü Olan Aday Memurların Eğitimleri
           Madde 28-Mecburi hizmetle yükümlü olup da aday memur olarak atanmış olanlar bu yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulurlar.
           Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı (staj) eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 225.maddesinin ( c ) fıkrası hükmü uygulanır.
           Madde 29-Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında, Genel Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
           Madde 30-Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak alınanların yetiştirilmeleri kendi yönetmeliklerine tabidir.
           Giderler
           Madde 31- Eğitimlerde görev alan eğiticilere, program yöneticilerine ve eğitime katılanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bütçe Kanunları, Harcırah Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.
           Yürürlük
           Madde 32-Bu Yönetmelik Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 09/04/2014 tarihli ve 121 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.
           Yürütme
           Madde 33-Bu Yönetmeliği Afyonkarahisar Belediye Başkanı yürütür.