Sosyal Hizmet ve Yardım Esasları Yönetmeliği

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMET VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Amaç

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları içinde bulunan Belediye ve mücavir sınırları içinde ikamet eden temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler gibi faaliyetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları, faydalanacak durumda olanları kapsar.

(2) 5393 sayılı Belediye Kanununun “Acil durum planlaması” başlıklı 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası göz önünde bulundurulmak suretiyle, belediye sınırları dışında yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3

Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının  a ve b bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının i bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Afyonkarahisar Belediyesini,

b) Belediye Başkanı: : Afyonkarahisar Belediye Başkanını,

c) Belediye Encümeni: Afyonkarahisar Belediye Encümenini,

ç) Belediye Meclisi: Afyonkarahisar Belediye Meclisini,

d) Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

e) Değerlendirme Kurulu: Afyonkarahisar Belediyesine yardım talebinde bulunan ve muhtaçlığı belirlenen müracaatçının talebinin uygunluğunu belirleyen komisyonu,

f) Değerlendirme Kurulu Başkanı: Değerlendirme Kuruluna başkanlık yapan kişiyi,

g) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

ğ) Hizmet Sunumu: Muhtaç, özürlü, yaşlı kimselerin evlerinde kişisel bakımları ile evlerinin (temizlik, tamirat vb) bakım hizmetlerini içeren sosyal hizmet ve sosyal yardımları,

h) Muhtaçlığın belirlenmesi: Hanede toplam gelirin hanede bulunan toplam kişi sayısına bölündüğünde elde edilen rakamın muhtaçlık sınırından düşük olmasının belirlenmesini,

ı) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez,

i) Muhtaçlık sınırının tespiti: Bir aylık net asgari ücret miktarının üçe bölündüğünde çıkan parasal değerin tespitini,

j) Müdürlük: Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

k) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, barınma, temizlik malzemesi, kırtasiye, yol yardımı ile tıbbi araç-gereç gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

l) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

m) Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına; sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasına ile hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

n) Sosyal inceleme ve tahkikat raporu; Yardım başvurusunda bulunan kişi ile ilgili müdürlük tahkikat görevlilerinin incelemesi sonucunda oluşturdukları tahkikat raporunu,

o) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlarını,

ö) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişilerini,

p) Yoksul: Yardım amacıyla Afyonkarahisar Belediyesine başvuran ve hiçbir geliri olmayan kişiyi,

r) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

s) Yönetmelik: Sosyal Hizmet ve Yardım Esasları Yönetmeliğini

ifade eder.

 

İlkeler

MADDE 5

(1) Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün tüm çalışmalarında;

a) Müdürlük iş ve işlemlerinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamalıdır.

b) Hizmetlerin temini ve sunumunda yerinde ve ihtiyaca uygun olmalıdır.

c) Uygulamada verilecek hizmetler adaletli ve eşit olmalıdır.

ç) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır.

d) Kurum içi yönetimde Belediyemiz mücavir alan sınırlarını ilgilendiren kararlarda katılımcılık esas alınmalıdır.

e) Verilen hizmetler şeffaf, açık ve hesap verilebilir olmalıdır.

f) Hizmetlerde geçici çözüm ve anlık kararlar yerine uzun vadeli ve kalıcı sürdürebilir temel ilkeler esas alınmalıdır.

 

Sosyal Hizmetlere İlişkin Genel Esaslar

MADDE 6

(1) Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır;

a) Belediye; hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. İlde yaşayan yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir ve bu amaçla sosyal tesisler kurabilir.

b) Bu Yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, Belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

c) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

ç) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez. Hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d) Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.

e) Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır. Ancak hizmetin niteliği gereği ücret alınması zorunlu olan durumlarda Belediye Meclisi’nce belirlenen ücret tarifesine göre bedel alınabilir.

f) Belediye görevlileri; Sosyal hizmet sunumu içerisinde ilimizdeki hastanelerde tedavi gören hasta yakınlarının barınma sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapabilir. Ayrıca hasta ve yeni doğan ziyaretleri gerçekleştirebilir. Bu kimselere yönelik yardımlarda bulunabilir.

g) Belediye görevlileri; Sosyal hizmet sunumu içerisinde ilimizde ikamet eden kimselerden cenazesi bulunanlara taziye amaçlı yemek ve benzeri hizmetlerde bulunabilir.

 

Sosyal Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

MADDE 7

(1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

Diğer Kuruluşlarla Yapılacak İş Birliği Ve Yardımlar

MADDE 8

(1) Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Mahallin en büyük mülki idare amirinin izni ile diğer dernek ve vakıflar ile de ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir. Ortak hizmet projelerinde; sosyal yardım ve sosyal hizmet kapsamında mahalli müşterek nitelikte olması koşuluyla ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, eğitim, kırtasiye, yakacak, barınma vb. yardımında bulunulabilir.

 

İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal Yardımlardan Yararlanma Hakkı

MADDE 9

(1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ikamet eden, kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan muhtaç öğrenciler,

 c) Belediye sınırları içinde ikamet eden, afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

ç) Afyonkarahisar mücavir sınırları içerisinde bulunan hastanelerde tedavi gören muhtaç, hasta ve yeni doğanlar ile barınma sorunu olan hasta yakınları.

(2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde yardımcı olunmasıdır.

(3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir.

(4) Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

 

Başvuru

MADDE 10

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen afetzede, yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de resen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 11

(1) Nakdi yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yardım başvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası, maddi durumu, taşınır ve taşınmaz mallarını, yardım yapan diğer resmi kurumlardan almış olduğu yardımları gösteren belge,

b) Engelli ise sağlık kurulu raporu,

c) Yardım talebinde bulunduğuna dair belediyeye başvuru dilekçesi,

ç) Muhtaç öğrenci yardımı (Eğitime katkı yardımı) için başvurulmuşsa, istenilen belgelere ek olarak, öğrenci olduğunu gösteren belge ile Ebeveyni adına ebeveyninin ikamet ettiği mahalle muhtarından alınmış olan fakirlik ilmühaberi belgeleri istenecektir.

d) Doğal afetlerden zarar gördüğü için nakdi yardım başvurusunda bulunan kişiden istenilen belgelere ek olarak oluşan afetle ilgili ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Yenidoğan, hasta ve yakınlarının belediyeden barınma ve nakdi yardım talebinde bulunduğu takdirde;

a) Yardım talebinde bulunduğuna dair belediyeye başvuru dilekçesi,

b) Ailesi, hasta ve yakınlarının; MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan “Kimlik Paylaşımı Sistemi” nden (KPS) temin edilecek olan yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin doğruluğunun ibraz edilmesi,

(3) Ayni yardım talebi gıda yardımı şeklinde ise aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yardım başvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası, maddi durumu, taşınır ve taşınmaz mallarını, yardım yapan diğer resmi kurumlardan almış olduğu yardımları ve gelir durumunu gösteren belge,

b) 2 adet Fotoğraf,

c) Cezaevinde olan varsa mahkûmiyet belgesi,

ç) Çalışamayacak durumda olanlar için resmi rapor,

d) Engelli olanlar için engelli heyet raporu,

(4) Temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik nakdi yardımlar için;

a) Okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge,

b) Yardım başvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası, maddi durumu, taşınır ve taşınmaz mallarını, yardım yapan diğer resmi kurumlardan almış olduğu yardımları ve gelir durumunu gösteren belge,

c) Verilecek eğitime katkı yardımının miktarı ve süresi Belediye Meclisi tarafından belirlenecektir.

(5) Ayni yardım talebi yakacak yardımı şeklinde ise;

a) Yardım başvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası,

b) Maddi durumu, taşınır ve taşınmaz mallarını, yardım yapan diğer resmi kurumlardan almış olduğu yardımları ve gelir durumunu gösteren belge,

c) Yardım talebinde bulunduğuna dair başvuru dilekçesi,

(6) İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi için;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Ailesi ve sünnet olacak çocuğun; MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan “Kimlik Paylaşımı Sistemi” nden (KPS) temin edilecek olan yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin doğruluğunun ibraz edilmesi,

c) Mahalle muhtarından ailenin muhtaç olduğuna dair onaylı imzası, ailenin maddi durumu gösterir belge,

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

 

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 12

(1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygu bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme formu düzenlenir.

(2) Sosyal inceleme formunda başvuruların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları müdürlükçe sosyal inceleme formu ile birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 13

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek Beş kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Değerlendirme Kurulu Başkanı, Belediye Başkanının görevlendirdiği Belediye Başkan Yardımcısıdır. Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü ve diğer üç üye Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerinden görevlendirilmiş 3 personelden oluşur. Değerlendirme sırasında Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce başvuruda bulunan muhtaç kişinin tahkikatını yapan ve sosyal inceleme raporunda imzası bulunan görevlilerde hazır bulunur.

(2) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar personel görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Yardımlar

Nakdi Yardım

MADDE 14

(1) Nakdi yardımlar; Belediye, dar gelirlilere, muhtaç, yoksun, yoksul, düşkün, kimsesiz, öksüz, yaşlı, dul ve engellilere; eğitim, sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.  Belediye sınırları ve mücavir alan içinde muhtaçlığı, Ek-1 Sosyal İnceleme Formu ile belirlenmiş olan ihtiyaç sahiplerine, verilecek olan nakdi yardım; Değerlendirme Kurulu tarafından yardım başvurusunda bulunan kişinin muhtaçlık derecesini belirlemeye yönelik olan Ek-2 de belirtilen Yardım Başvurusunu Değerlendirme Cetveli, Ek-3 Maddi Durum Iskalası, Ek-4 İhtiyaç Sahibi Tespit Formu vb. belgelerden yararlanılarak belirlenir.

(2) Nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu), akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayni Yardımlar

Ayni yardım

MADDE 15

(1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanamayan ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye, yol yardımı, ilaç, tıbbi araç - gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereç gibi ayni yardımlarda bulunabilir.

(2) Gıda, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu ayni yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine (belirlenecek sayı, içerik ve miktarda), Belediye Başkanının oluru ile yapılabilir.

(3) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanamayan kimselere; İlaç, tıbbi araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunabilir.

(4) Ayni yardımlar, muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması ve sıcak ya da donuk yemek gibi sürekli veya kırtasiye, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

 

Ayni Yardımların Dağıtımı

MADDE 16

(1) Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi gibi ayni yardımlar, belediye çalışanları ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir.Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.

(2) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

(3) Ayni yardımların muhtaç ve yoksul kişilere dağıtımı uygun bir belge ile gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ödeme ve Kayıt İşlemleri

 

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 17

(1) Hak sahibine veya durumuna göre vekiline veya vasisine yapılacak nakdi yardım ödemelerinde, Mahalli İdareler Harcama Yönetmeliği’nin “Ödemenin kimlere yapılacağı” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Kayıt, Takip Ve Kontrol Sistemi

MADDE 18

(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, muhtarlıklardan veya sivil toplum kuruluşlarından yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Diğer Sosyal Hizmet Ve Yardımlar

MADDE 19

Belediye engellilere, yaşlılara ve hastalara kuaförlük, berberlik, evde bakım, ev temizliği vb. hizmet verebilir.

 

Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

MADDE 20

(1) Belediye, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 53 üncü maddesi gereğince; Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

 

Sosyal Hizmet Ve Yardımların Takibi Ve Kesilmesi

MADDE 21

(1) Belediye sosyal yardım ve hizmet götürdüğü vatandaşların sosyal durumlarını takip eder, ihtiyaç sahipliği ortadan kalkan vatandaşlara yapılan sosyal hizmet ve yardımlar kesilir.

(2) Hak sahibinin ölümü, hak sahibinin belediye sınırları dışına taşınması, yalan beyanda bulunması veya sahte belgelerle başvuruda bulunması durumlarında faydalandığı sosyal hizmet ve yardımlar kesilir.

 

Sahte Ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi Ve Belge Düzenlenmesi

MADDE 22

Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen yardımlar kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

MADDE

Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24

Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Belediye Başkanı yürütür.